เกี่ยวกับเทศบาลนครปากเกร็ด / ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี
การออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดและการขอใช้สิทธิออกเสียง ณ ที่ออกเสียง สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ (กรณีการลงทะเบียนเป็นคณะบุคคล)
แบบคำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด
ข้อมูลหน่วยออกเสียงและที่ออกเสียงประชามติ
แผนดำเนินงานการออกเสียงประชามติ ของคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจำอำเภอ
สาระสำคัญ ร่างรัฐธรรมนูญ
คำสั่งเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ ๗๓๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่เตรียมการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ
เรียนรู้รัฐธรรมนูญ