เกี่ยวกับเทศบาลนครปากเกร็ด / การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

 

การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

✪ การปรับปรุงกระบวนการทำงานและขั้นตอนการกำหนดเลขประจำบ้าน
✪ การปรับปรุงกระบวนการการทำงานและรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการการจดทะเบียนพาณิชย์
การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนเรื่องการกำหนดเลขประจำบ้านตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔
✪ การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
✪ การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนของการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
✪ แผนภูมิแสดงการปฏิบัติงานของสำนักการช่างในการตรวจพิจารณาแบบแปลนอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร
✪ ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการตรวจพิจารณาแบบ แปลนอนุญาตในการก่อสร้างอาคาร
✪ การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการ
✪ ประกาศเรื่อง การมอบอำนาจในการรับผิดชอบแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ประเภทเหตุเดือนร้อนรำคาญ
แผนผังการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน เหตุรำคาญ ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด