เกี่ยวกับเทศบาลนครปากเกร็ด / ทำเนียบผู้สูงอายุ

 

ทำเนียบชมรมผู้สูงอายุเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ปี 2560

ลำดับ
ชมรมผู้สูงอายุ
ประธานชมรม
ที่อยู่
โทรศัพท์
ชื่อ - สกุล
เลขที่
หมู่
ตำบล
1 ปากเกร็ดร่วมใจ 1 นายณัฐพรรษ หนูเผือก 62 1 ปากเกร็ด 081-4308640
2 ปากเกร็ดร่วมใจ 2 นางเจษฏา จตุรไพศาล 65 2 ปากเกร็ด 081-6972948
3 ปากเกร็ดร่วมใจ 3 นายละไม้ ชิดปราง 69/1 3 ปากเกร็ด 02-9607228, 086-0162073
4 ปากเกร็ดร่วมใจ 5 นางธัญยพัชฌน์ เจริญสุขใจ 76/75 5 บางตลาด 081-4256646, 02-5836646
5 ปากเกร็ดร่วมใจ 6 นางวิลัย จันทรง 67/402 6 ปากเกร็ด 086-5707442
6 ปากเกร็ดร่วมใจ 7 นางสุรี บัวหลาด 27/5 5 ปากเกร็ด 086-5707578
7 ปากเกร็ดร่วมใจ 9 นายเชาวน์ไว ทรัพยะประภา 54/116 5 ปากเกร็ด 089-5144153
8 ปากเกร็ดร่วมใจ 10 นายดุสิต การีพัฒน์ 117/19 3 ปากเกร็ด 02-5834883, 089-4018092
9 การเคหะ นายการุณ ลิขิตธรรมกุล 70/30 5 ปากเกร็ด 089-1664989, 081-7503963
10 บางตลาดพัฒนา 1 นายสังวาลย์ เหมราช 30 1 บางตลาด 080-4503137, 062-4578935
11 บางตลาดพัฒนา 2 นางมณีวรรณ บุบผา 200/765 1 บางตลาด  
12 บางตลาดพัฒนา 3 นายจำลอง บุญสว่าง 58/1 2 บางตลาด 02-9621356, 089-1111356
13 บางตลาดพัฒนา 4 นางสาวเรณู ศรีราณีย์ 47/9 3 บางตลาด 097-0103858
14 บางตลาดพัฒนา 5 นางยุพิน ลีลาลัย 59/11 4 บางตลาด 099-2138357, 02-5742931
15 บางตลาดพัฒนา 7 นายประยงค์ สโมสรสุข 184/44 7 บางตลาด 084-5211177, 02-9626018
16 บางตลาดพัฒนา 11 นางอนงค์ สายทอง 34/149 8 บางตลาด 089-7821597
17 กฤษดานคร นายวีระยุทธ พินทุสมิต 53/835 ซอยราชพฤษ์ 25 บางตลาด 081-3101711, 02-9829902
18 สวัสดิการ กทม. นางสุนทรา อยู่ยืด 49/911 2 บางตลาด 02-5841115, 086-9752887
19 ประชานิเวศน์ 2 ระยะ3 ผศ.เฉลิม จันปฐมพงค์ 5/426 9 บางตลาด 02-5735005, 086-9728532
20 ประชาชื่นเทศบาลนครปากเกร็ด นางอรสา วัฒนชัย 5/1141 ซ.8 10 บางตลาด 089-1181411
21 ประชาชื่นหมู่10 นายฐิติพันธ์ สิงหะดเชนทร์ 5/1325 10 บางตลาด 02-5035913 084-0339811
22 สหกรณ์ 3 นายบุญเติม ทองยัง 13/3 9 บางตลาด 086-9748246
23 พบสุข นางวาณี ใยยอง 75/137 3 บางตลาด 02-4225989, 081-4494419
24 บ้านใหม่สมานฉันท์ 1 นายสนั่น เสมคำ 26/10 1 บ้านใหม่ 081-8306684
25 บ้านใหม่สมานฉันท์ 2 นางอรพร กลิ่นจันทร์ 1/8 2 บ้านใหม่ 089-1237810
26 บ้านใหม่สมานฉันท์ 3 จสอ. บุญชู หอมยก 8/45 3 บ้านใหม่ 081-8123072
27 บ้านใหม่สมานฉันท์ 4 นายสมชาย สว่างเนตร 100 3 บ้านใหม่  
28 บ้านใหม่สมานฉันท์ 5 นางขวัญใจ พิริยอุตสาหกร 9/65 5 บ้านใหม่ 085-5107158
29 ชุมชนเมืองทองธานี (บ้านใหม่ 8) นางเบณพร อิทธิโสภณพิศาล 24/658 T11 เมืองทองธานี บ้านใหม่ 091-9594564
30 ชุมชนมิตรประชา นายบุญรักษ์ เกิดสุวรรณ 53/1031 3 บ้านใหม่ 089-8963484, 02-9618470
31 บางพูดสามัคคี 1 นางภิรมย์ คงขำ 9 1 บางพูด 081-3816298
32 บางพูดสามัคคี 2 นางชุติกาญจน์ เสนาะคำ 45/1 4 บางพูด 089-775514
33 บางพูดสามัคคี 3 นางยุพิน สมเคราะห์ 14/3 6 บางพูด 02-9628288, 089-9805572
34 บางพูดสามัคคี 4 นางสุวรรณี อดุมทรัพย์ 36/2 7 บางพูด 02-9628625, 084-6671388
35 บางพูดสามัคคี 5 นางเบญจวรรณ จันทร์แดง 56 8 บางพูด 089-1824741
36 บางพูดสามัคคี 6 นางภูริตา กลิ่นชั้น 42/42 3 บางพูด 095-1407298
37 บางพูดสามัคคี 7 นางนันทนา พิมพ์พัฒน์ 38/128 9 บางพูด 089-8919879, 086-8966277
38 บางพูดสามัคคี 9 นายบุญรื่น จางบัว 53/30 9 บางพูด 02-5832012
39 บางพูดสามัคคี 11 นายสุชาติ จันทร์แดง 50/1 8 บางพูด 089-4433947
40 บางพูดสามัคคี 12 นางสมใจ พร้อมญาติ 61/24 ม.ราชพฤษ์ 5 บางพูด 08-70757846
41 ลานทอง น.ส. ภัคศรัณย์ ลิมพิเชษฐ์ 100/1087 8 บางพูด 092-5965665
42 หมู่บ้านลานทอง พ.ท. บุญราม บุญมา 100/135 หมู่บ้านลานทอง บางพูด 089-1286258
43 เสริมสุขนคร นางวงเดือน วิเศษฤทธิ์ 39/386 3 บางพูด 081-1424584, 084-5566640
44 ชมรมผู้สูงอายุบ้านเปี่ยมสุข นางบุณณดา ฉิมพาลี 18/456 5 บางพูด 085-9913877
45 ปากเกร็ดวิลเลจ นางสาวประทุม จันทร์แก้ว 43/359 ม.ปากเกร็ดวิลเลจ บางพูด 02-5830877, 090-0028353
46 ไทยสมุทร นายชูศักดิ์ รัตนสมภพ 99/56 8 บางพูด 086-7982190, 02-5832993
47 คลองเกลือเอื้ออารี 1 นายพิเชษฐ มากบารมี 32/413 1 คลองเกลือ 081-7039418
48 คลองเกลือเอื้ออารี 2 นางนวลจันทร์ เพริศพริ้ง 53/4 2 คลองเกลือ 093-5822501
49 สายสัมพันธ์ 60 กะรัต (คลองเกลือ 3) นายวันชาติ สุทธินนท์ 59/267 3 คลองเกลือ 081-8049972, 081-4433763
50 คลองเกลือเอื้ออารี 4 นางจิรารัตน์ สุธรรมาสา 57/75 9 คลองเกลือ 02-5833660, 081-6412425
51 คลองเกลือเอื้ออารี 5 นางสท้อน เรียวแรง 37/7 1 คลองเกลือ 085-9834660, 02-5745993