«« เกี่ยวกับเทศบาลนครปากเกร็ด / องค์ความรู้

 

องค์ความรู้

• ฝุ่นพิษ PM 2.5 และ โคโรน่าไวรัส
๑๑ คำย่อภาษาอังกฤษ คนองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องรู้
 ประกาศแนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ.๒๕๖๐
• ขอเขิญขวนปลูกดอกดาวเรือง และดอกไม้สีเหลือง
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
• หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
• แนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ในพิธีศพและในชีวิตประจำวัน
• คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น "คู่มือสมรรถนะหลัก"
• นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔
• 5 โรคอันตรายที่มากับหน้าร้อน
• 7 ไอเดียช่วยจำสำหรับคนทำงาน
• 10 เหตุเสี่ยงรุมเร้าสุขภาพวัยทำงาน
• 5 ผลข้างเคียงร้ายแรงจากการใช้สมาร์ทโฟนที่คุณควรทราบ
• 11 วิธีสร้างสุขให้คนทำงาน
• ทุเรียนนนท์
• ภัยใกล้ตัวของเครื่องถ่ายเอกสาร
• เคล็ดลับเพิ่มความจำ
• 10 คำคม- 10 คำสอน ของหลวงพ่อคูณ
• 5 วิธีเล่นหุ้นฉบับมนุษย์เงินเดือน
• โรคไบโพลา สองอารมณ์ในคนเดียว คุณเข้าข่ายหรือไม่
• โรคยอดฮิตคนติดจอ
• การจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองในสถานศึกษา
• ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
• 8 วิธีสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนถึงวัยเกษียญ
• โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า
• ค่าธรรมเนียมฝากเหรียญของธนาคารต่างๆ
• หยุดไวรัสอีโบลาก่อนจะมาไทย
• อาคารคลีน คืออะไร
• 10 วิธี เก่งภาษาอังกฤษ
• 24 เมษายน วันเทศบาล
• 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
• เทศกาลกินเจ
• แก้วิกฤติโลกร้อนในออฟฟิศ
• การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้บำบัดน้ำเสียและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
• วันต่อต้านยาเสพติด
• วันวิสาขบูชา
• ๖๕ วิธีพูดดีดีได้ใจคน แปลและเรียบเรียงโดย ทิภาพร เยี่ยมวัฒนา
• เทคนิคการแก้ไขความขัดแย้ง เรียบเรียงโดย ดร.ชาญชัย อาิจินสมาจาร
• รู้จักโรคมือ เท้า ปาก
• น้ำมันมะพร้าวผู้ร้ายที่กลับมาเป็นพระเอก
• ประเทศไทยกับอาเซียน
• หนังสือน่าอ่าน
• ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี พ.ศ.2552
• หลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการ
• ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
• ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงและนำมาประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
• แนวทางการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• คู่มือสวัสดิการพนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
• ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ.2551
 

กฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์


• พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
• พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยคนพิการ ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
• ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ.2552
• ระเบียบ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
• ระเบียบ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ และการออกบัตรการกำหนดสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอสละสิทธิของคนพิการและอายุบัตรประจำตัวคนพิการ พ.ศ.2552
• ระเบียบ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการร้องขอ และการวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ พ.ศ.2552
• ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน และให้การช่วยเหลืออื่นใด แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ.2552
• ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง แบบและรายละเอียดของสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์
• ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ
• ข้อ เสนอของคณะกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเกี่ยวกับ แนวทางการจัดทำข้อบัญญัติ / เทศบัญัติ / ข้อกำหนด ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552
• ร่าง กฎกระทรวง กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐจะ ต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่ง เสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ....
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

การดำเนินการตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมผ่านทางช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กฎหมายระเบียบอื่นๆ และและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการสังคม)

• พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546
• พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550
• ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2529
• ประกาศกระ ทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
• ประกาศกระ ทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ.2552
• ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประธานกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดอิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2552
• ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัย พ.ศ.2551
• ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2547
• หนังสือแจ้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
• หนังสือการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล
• หนังสือยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• หนังสือขอความร่วมมือในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• หนังสือยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• หนังสือแจ้งหลักเกณฑ์แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ และคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ
• หนังสือ แนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2553
• หนังสือ แนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่ง ชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
• หนังสือซักซ้อมการดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• หนังสือ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2543
• หนังสือตอบข้อหารือ กรณีการจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
• ตอบข้อหารือการตัดเงินยังชีพผู้นำศาสนา
• ตอบ ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ ฯ พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ พ.ศ.2552 ขององค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
• ตอบข้อหารือผู้ที่ขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
• ตอบข้อหารือเรื่องการพิจารณาสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2554
• การขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ.2552 ข้อ 12
• การขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ.2552
• หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
• หารือคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
• หารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
• หารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
• หารือแนวทางการปฏิบัติการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ
• หารือ แนวทางปฏิบัติการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ กรณีสำนักงานพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ขอความร่วมมือพักเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้กับกองงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
• หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ
• หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
• หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ
• หารือการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• หารือการร่างข้อบัญญัติจัดตั้งกองทุน
• หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการเบี้ยความพิการ
• หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
• การประกาศใช้พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา