«« เกี่ยวกับเทศบาลนครปากเกร็ด / ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

• หัวหน้าส่วนราชการ
• สำนักปลัดเทศบาล 
• สำนักคลัง 
• สำนักช่าง 
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
• กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
• กองการศึกษา 
• กองสวัสดิการสังคม 
• กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 
• กองการเจ้าหน้าที่ 
• หน่วยตรวจสอบภายใน 
• สถานธนานุบาล  

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

• หัวหน้าส่วนราชการ
• สำนักปลัดเทศบาล 
• สำนักคลัง 
• สำนักช่าง 
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
• กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
• กองการศึกษา 
• กองสวัสดิการสังคม 
• กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 
• กองการเจ้าหน้าที่ 
• หน่วยตรวจสอบภายใน 
• สถานธนานุบาล 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

• หัวหน้าส่วนราชการ 
• สำนักปลัดเทศบาล 
• สำนักการคลัง 
• สำนักการช่าง 
• กองวิชาการและแผนงาน 
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
• กองการศึกษา 
• กองสวัสดิการสังคม 
• กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 
• หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
• สถานธนานุบาล 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

• หัวหน้าส่วนราชการ 
• สำนักปลัดเทศบาล 
• สำนักการคลัง 
• สำนักการช่าง 
• กองวิชาการและแผนงาน 
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
• กองการศึกษา 
• กองสวัสดิการสังคม 
• กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 
• หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
• สถานธนานุบาล 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

• หัวหน้าส่วนราชการ 
• สำนักปลัดเทศบาล 
• สำนักการคลัง 
• สำนักการช่าง 
• กองวิชาการและแผนงาน 
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
• กองการศึกษา 
• กองสวัสดิการสังคม 
• กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 
• หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
• สถานธนานุบาล 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

• หัวหน้าส่วนราชการ
• สำนักปลัดเทศบาล
• สำนักการคลัง
• สำนักการช่าง
• กองวิชาการและแผนงาน
• กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
• กองการศึกษา
• กองสวัสดิการสังคม
• กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
• หน่วยงานตรวจสอบภายใน
• สถานธนานุบาล

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

• หัวหน้าส่วนราชการ
• สำนักปลัดเทศบาล
• สำนักการคลัง
• สำนักการช่าง
• กองวิชาการและแผนงาน
• กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
• กองการศึกษา
• กองสวัสดิการสังคม
• กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
• หน่วยงานตรวจสอบภายใน
• สถานธนานุบาล

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

• หัวหน้าส่วนราชการ
• สำนักปลัดเทศบาล
• สำนักการคลัง
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
• กองวิชาการและแผนงาน
• กองสวัสดิการสังคม
• กองการศึกษา
• สำนักการช่าง
• กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

• หัวหน้าส่วนราชการ
• สำนักปลัดเทศบาล
• สำนักการคลัง
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
• กองวิชาการและแผนงาน
• กองสวัสดิการสังคม
• กองการศึกษา
• สำนักการช่าง
• กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558

• สำนักการคลัง
• สำนักปลัดเทศบาล
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
• กองวิชาการและแผนงาน
• กองสวัสดิการสังคม
• กองการศึกษา
• สำนักการช่าง