«« เกี่ยวกับเทศบาลนครปากเกร็ด / รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ.-อปท.) ประจำปี ๒๕๖๖
• แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ.-อปท.) ประจำปี ๒๕๖๕
• แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ.-อปท.) ประจำปี ๒๕๖๔
• แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ.-อปท.) ประจำปี ๒๕๖๓
 แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ.-อปท.) ประจำปี ๒๕๖๒
• แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ.-อปท.) ประจำปี ๒๕๖๑
• แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ.-อปท.) ประจำปี ๒๕๖๐

• แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ.-อปท.) ประจำปี ๒๕๕๙

admin_fai