การให้บริการสำนักคลัง

ปีงบประมาณ 2566

สรุปการให้บริการช่องทาง Walk in และ ช่องทาง E-Service

  การจดทะเบียนพาณิชย์ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)

รับบริการผ่าน

ช่องทาง E-Service

จดใหม่ เปลี่ยนแปลง ยกเลิก คัดสำเนาและรับรองสำเนา ใบแทน ตรวจดูเอกสาร
ต.ค.-65            23              7              7              3              1             -                           -  
พ.ย.-65            27              6              6              2              2              3                         -  
ธ.ค.-65            31              8            13              9              1              4                         -  
ม.ค.-66            25              3              7              1              2              2                         -  
ก.พ.-66            24              4              8              2              1              3                         -  
มี.ค.-66            27            11              7              2              1              3                         -  
เม.ย.-66            26              3            12              5              1              2                         -  
พ.ค.-66            24              9              7              2              3              3                         -  
มิ.ย.-66            34            11            13             -               -                1                         -  
ก.ค.-66            17              2              6             -                1              1                         -  
ส.ค.-66            16            12              8             -                2              3                         -  
ก.ย.-66            22              6              2             -                3              1                         -  
รวม           296            82            96            26            18            26                         -  

admin_fai