การให้บริการสำนักช่าง

ปีงบประมาณ 2566

สรุปการให้บริการช่องทาง Walk in และ ช่องทาง E-Service

  รับบริการ ณ จุดให้บริการ (Waik-in) รับบริการผ่านช่องทาง E-Service
ซ่อมแซมถนน ซ่อมทางเท้า ซ่อมฝาท่อระบายน้ำ ตัดต้นไม้ อุปกรณ์จราจร ไฟฟ้าดับ กล้อง CCTV ซ่อมทางเท้า ซ่อมฝาท่อระบายน้ำ ตัดต้นไม้ ป้ายชำรุด ไฟฟ้าดับ
มกราคม             11              7              9              9              2             41             95              2              5              1             -               51
กุมภาพันธ์             21             11              7             14              4             34           102              6             -               -               -               38
มีนาคม             18              4              2             11              6             30           105              2              4             -               -               37
เมษายน             26              2             10              5              7             21             98             -                2             -               -               38
พฤษภาคม             28             -                3             15              9             39             89              1             -               -               -                8
มิถุนายน             17              8              7              5              3             49           128              3              3              2              3             77
กรกฎาคม             15             15              5             17              8             17             95              5              8              9              1           103
สิงหาคม              9              9             19             10              4             23           117              2              2              1             -               36
กันยายน             22              5              7             13             11             33           125              2              2              1             -               30
ตุลาคม             22             18             21             21              3             51             84              5              2              3              1             48
พฤศจิกายน             14              9             26             27              1             36           113              3              1              3             -               20
ธันวาคม              8             13             19             24              3             47           100              1              1             -               -                8
รวม           211           101           135           171             61           421        1,251             32             30             20              5           494

admin_fai