การให้บริการกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม

ปีงบประมาณ 2566

สรุปการให้บริการช่องทาง Walk in และ ช่องทาง E-Service    

 

 

ขอรับบริการการถ่ายสิ่งปฏิกูล

 ณ จุดให้บริการ (Waik-in)

รับบริการผ่านช่องทาง 

E-Service

ผู้ขอรับบริการ ขอยกเลิก
ต.ค.-65             129               22                         -  
พ.ย.-65             204               32                         -  
ธ.ค.-65             215               22                         -  
ม.ค.-66             217               30                         -  
ก.พ.-66             180               26                         -  
มี.ค.-66             190               27                         -  
เม.ย.-66             141               18                         -  
พ.ค.-66             154               20                         -  
มิ.ย.-66             172               22                         -  
ก.ค.-66             146               16                         -  
ส.ค.-66             178               25                         -  
ก.ย.-66             153               36                         -  
รวม          2,079             296                         -  

admin_fai