«« การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน

การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน : ITA (ปี 2564)

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

» ข้อมูลพื้นฐาน

o1 : โครงสร้าง
แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
o2 : ข้อมูลผู้บริหาร
คณะผู้บริหารเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ 
o3 : อำนาจหน้าที่
ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
o4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
o5 : ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อเทศบาลนครปากเกร็ด
o6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือปฏิบัติงาน
» การประชาสัมพันธ์

o7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ในรอบปี พ.ศ.2564
ข่าวกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ในรอบปี พ.ศ.2564
» การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

o8 : Q&A
กระดานถาม-ตอบ
สายตรงเทศบาล
o9 : Social Network
• website เทศบาลนครปากเกร็ด
• Facebook: เทศบาลนครปากเกร็ด เชื่อมโยงจากเว็บไซต์เทศบาลนครปากเกร็ด
Youtube: เทศบาลนครปากเกร็ด เชื่อมโยงจากเว็บไซต์เทศบาลนครปากเกร็ด

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

» การดำเนินงาน

o10 : แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564
o11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2564 รายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
รายละเอียดโครงการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2564 รายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
o12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
» การปฏิบัติงาน

o13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครปากเกร็ด
คู่มือการใช้งานระบบ E-Plan
• คู่มือติดต่องานเทศบาลนครปากเกร็ด
» การให้บริการ

o14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือติดต่องานเทศบาลนครปากเกร็ด
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
คู่มือศูนย์ดำรงธรรม
คู่มือรับบริการร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
คู่มือการติดต่องานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
o15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การรายงานสถิติการให้บริการต่างๆ
o16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2563
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2563 (รายงานการวิจัยฉบับผู้บริหาร)
o17 : E-Service
ช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หลักของเทศบาลนครปากเกร็ด

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

» แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 
• แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564
o19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 
รายงานติดตามการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ปี 2564 (รายละเอียดการใช้จ่ายเงินโครงการ)
งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2564 (ดูทั้งหมด)
o20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
• รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 (ต.ค.62-ก.ย.63) (รายละเอียดการใช้จ่ายเงินโครงการ)
รายงานการใช้งบประมาณ จำแนกตามแผนงาน ปี 2563
งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2563 (ดูทั้งหมด)
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
» การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
แผนจัดซื้อจัดจ้าง/เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
o22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปี 2564
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบใหม่ เริ่ม 1 เมษายน 2564)
o23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา(รายเดือน)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 1 ปี 2564 (ดูทั้งหมด)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 2 ปี 2564 (ดูทั้งหมด)
o24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ปี 2563 (ดูทั้งหมด)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

» การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดูทั้งหมด)
o26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค.63-มี.ค.64) (ดูทั้งหมด)
o27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564 (ดูทั้งหมด)
o28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดูทั้งหมด)

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

» การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนผังการดำเนินงาน/ระยะเวลาการดำเนินงาน
o30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านทางออนไลน์ (เว็บไซต์เทศบาลหน้าแรก เมนูซ้าย เมนูรูปภาพลำดับที่ 4)
• ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านทางออนไลน์ (หน้าสายตรงเทศบาล)
หน้าสำหรับกรอกข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบทั้งหมด (ดูทั้งหมด)
o31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
» การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
• การรับฟังความคิดเห็นจากเว็บไซต์เทศบาลนครปากเกร็ด (สายตรงเทศบาล)
การรับฟังความคิดเห็นจากเว็บไซต์เทศบาลนครปากเกร็ด (กระดานถาม-ตอบ)
o33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การแสดงความคิดเห็น/รับฟังคำวิจารณ์โครงการต่างๆ ของเทศบาล 
การประชุมจัดทำแผนชุมชน เพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเทศบาล (คำสั่งคณะกรรมการ) (ดูทั้งหมด)
การประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการแผน (คำสั่งคณะกรรมการ)  (ดูทั้งหมด)

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

» เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ดูทั้งหมด)
• การเเสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด (ดูทั้งหมด)
o35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการแสดงเจตจำนงสุจริต และแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
» การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต พ.ศ.2564 
o37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
» การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การประชุมตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
o39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
• แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลนครปากเกร็ด (ดูทั้งหมด)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดูทั้งหมด)
o40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการนำแผนไปปฏิบัติ รอบ 6 เดือน (e-PlanNACC) (ดูทั้งหมด)
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (e-PlanNACC)
o41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการนำแผนไปปฏิบัติ รอบ 12 เดือน (e-PlanNACC) (ดูทั้งหมด)
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (e-PlanNACC)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

» มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลนครปากเกร็ด
o43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครปากเกร็ด
มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลนครปากเกร็ด

• ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ •

 

Super User