«« การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน

การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน : ITA (ปี 2563)

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

» ข้อมูลพื้นฐาน

o1 : โครงสร้าง
แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
o2 : ข้อมูลผู้บริหาร
คณะผู้บริหารเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ 
o3 : อำนาจหน้าที่
ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
o4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
o5 : ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อเทศบาลนครปากเกร็ด
o6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือปฏิบัติงาน
» การประชาสัมพันธ์

o7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ในรอบปี พ.ศ.2563
ข่าวกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ในรอบปี พ.ศ.2563
» การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

o8 : Q&A
กระดานถาม-ตอบ
สายตรงเทศบาล
o9 : Social Network
• website เทศบาลนครปากเกร็ด
• facebook เทศบาลนครปากเกร็ด เชื่อมโยงจากเว็บไซต์เทศบาลนครปากเกร็ด
youtube เทศบาลนครปากเกร็ด เชื่อมโยงจากเว็บไซต์เทศบาลนครปากเกร็ด

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

» การดำเนินงาน

o10 : แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
o11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2563 รายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
รายละเอียดโครงการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2563 รายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
o12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
» การปฏิบัติงาน

o13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครปากเกร็ด
คู่มือการใช้งานระบบ E-Plan
» การให้บริการ

o14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือติดต่องานเทศบาลนครปากเกร็ด
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
คู่มือศูนย์ดำรงธรรม
คู่มือรับบริการร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
คู่มือการติดต่องานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
o15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การรายงานสถิติการให้บริการต่างๆ
o16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี ๒๕๖๒
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี ๒๕๖๒ (รายงานการวิจัยฉบับผู้บริหาร)
o17 : E-Service
ช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หลักของเทศบาลนครปากเกร็ด

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

» แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 
• แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
o19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 
• รายงานติดตามการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ปี 2563
งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2563
o20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 (ต.ค.61-ก.ย.62)
รายงานการใช้งบประมาณ จำแนกตามแผนงาน ปี 2562
งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2562
• รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
» การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
แผนจัดซื้อจัดจ้าง/เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
o22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปี 2563
o23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
• ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 1 ปี 2563
• ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 2 ปี 2563  
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 (ต.ค.62-พ.ค.63)
o24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

» การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
• แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
o26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
• รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ต.ค.๖๒-มี.ค.๖๓)
o27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.๒๕๖๓
o28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
• รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

» การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
• การร้องเรียนประเภทการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนผังการดำเนินงาน/ระยะเวลาการดำเนินงาน
ส่วนงานที่รับผิดชอบ
o30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านทางออนไลน์จากเว็บไซต์เทศบาลนครปากเกร็ด
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบทั้งหมด
o31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
• ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
» การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
• การรับฟังความคิดเห็นจากเว็บไซต์เทศบาลนครปากเกร็ด (สายตรงเทศบาล)
การรับฟังความคิดเห็นจากเว็บไซต์เทศบาลนครปากเกร็ด (กระดานถาม-ตอบ)
o33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับโครงการของเทศบาล
การประชุมจัดทำแผนชุมชน เพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเทศบาล
การประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการแผน

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

» เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
o35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดลงนามความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต MOU ปี 2563
» การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
• รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต พ.ศ.2563 
o37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
» การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ ปี 2563
• นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลนครปากเกร็ด , เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
o39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
• แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลนครปากเกร็ด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
o40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการนำแผนไปปฏิบัติ รอบ 6 เดือน (e-PlanNACC)
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (e-PlanNACC)
o41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
• รายงานการนำแผนไปปฏิบัติ รอบ 12 เดือน (e-PlanNACC)
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (e-PlanNACC)
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

» มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
o43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของเทศบาล (ด้าน IIT)
การปรับปรุงกระบวนงานลดขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน (E-One Stop Service) (ด้าน EIT)

 

Super User