สถานการณ์โควิด-19 และช่องทางการสื่อสาร

ศูนย์ประสานการ รับ-ส่ง ผู้ป่วย COVID-19 (จังหวัดนนทบุรี)

*สายด่วนจัดหาเตียงผู้ป่วย COVID-19

1330

 1668

 1669


*สำนักงานสาธารณสุข จ.นนทบุรี

 061-394-5402

 061-394-5403

 061-172-2534

 061-174-2260

(ุทุกวัน 08.00-22.00 น.)


*ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี

 02-580-8726

(ุทุกวัน 06.00-24.00 น.)

 1567

(ุวัน จ.-ศ. 08.30-17.00 น.)


ช่องทางการสื่อสารเพื่อติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

 

LINE : กระทรวงสาธารณสุข

 

TWITTER : กระทรวงสาธารณสุข

 

FACEBOOK : กระทรวงสาธารณสุข

 

TIKTOK : กระทรวงสาธารณสุข


FACEBOOK : ศูนย์โควิดนนทบุรี

สถานการณ์โควิด-19 รายวัน


TIMELINE : timeline ผู้ป่วย (ศูนย์โควิดนนทบุรี)

สถานการณ์โควิด-19 รายวัน

 

FACEBOOK : ศบค.

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

Web 2 red trash 2 icon - Free web 2 red trash icons - Web 2 red icon set

ถังสีแดง

สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว.

 

แอปพลิเคชัน “หมอชนะ/MorChana”

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี / ศบค.

• ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(โดยที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฏหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

คำสั่งแต่งตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑)

• ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒)

  1. โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อการแก้ไข ควบคุม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโครติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (ไฟล์รวม) 
  2. แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดความตามมาตรา ๙ ฯ (ฉ.๒) 
  3. แบบฟอร์ม หนังสืออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกเคหะสถาน,
    คำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน,
    แบบรับรองคำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน
     

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓)  

 อธิบาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับ ๓ ผู้ที่ได้รับยกเว้นเคอร์ฟิว Curfew 

แบบฟอร์มหนังสือรับรองหน่วยงานรัฐ 

> แบบฟอร์มหนังสือรับรองเอกชน/ห้างร้าน 

> แบบคำขออนุญาตออกนอกเคหสถานของบุคคลทั่วไป แบบ ๓ (ถ้าจำเป็น)  

> แบบคำขออนุญาตออกนอกเคหสถานของบุคคลทั่วไป (ถ้าจำเป็น) ในพื้นที่กรุงเทพฯ

> แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต แบบ ๔ 

• ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔) ขยายระยะเวลาฯ 

 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) ขยายระยะเวลาฯ 

 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖)  เรื่องการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗)  เรื่องการผ่อนคลายเปิดสถานที่เพิ่มเติม 

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๘)

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙)

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐)

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๑)

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๒)

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓)

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๔)

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๕) 

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖)

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๗)

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๘) 

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๙)

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐)

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๑)

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๒)

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓) 

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔)

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕)  มาตรการ และพื้นที่ควบคุม

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๖)  มาตรการ และพื้นที่ควบคุม

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๗)  มาตรการ และพื้นที่ควบคุม

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘)  มาตรการ และพื้นที่ควบคุม

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๙)  มาตรการการเผยแพร่ข่าวสารที่กระทบกับความมั่นคง

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐) 

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๑)  

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) 

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๓)  

  ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔)  

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๕)  

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๖) 

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๗)

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๘)

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๙)

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๐)  

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๑)

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๒)

  ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๓)   new!!

หนังสือสั่งการ / มติคณะรัฐมนตรี / ศบค.

หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี กรณี การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

• มติคณะรัฐมนตรี มาตรการ 6 ด้าน ป้องกันการระบาด โควิด-19   (*ข้อมูลจาก เฟสบุ๊คโฆษกนายกรัฐมนตรี  #โฆษกบอกต่อ #อาจารย์แหม่ม)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 5/2564      new!! 

• คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๖/๒๕๖๔ new!!
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

• แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓

• แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๓

• ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๖๓  

คำแนะนำกรมอนามัยสำหรับการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (COVID-19)

แนวทางการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) (CI) กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19  NEW!!

 แนวทางการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) (HI) กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19  NEW!!

 แนวทางการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  NEW!!

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 

เฝ้าระวังคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศภายหลังพ้นจาการกักตัว มท-0230-ว4906 21-ส.ค.-63  

แจ้ง-ผวจ.-เรื่อง-ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถาณการณ์ฉุกเฉิน-คราวที่-5  มท-0230-ว4754-ลว.-28-ส.ค.-63  

• แจ้ง-ผวจ.-เรื่อง-ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถาณการณ์ฉุกเฉิน-คราวที่-5  มท-0230-ว4754-ลว.-28-ส.ค.-63  

ข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรคนา 2019 (COVID-19) (ศบค.มท.) 30 ธ.ค. 63 

• การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ฯ (ศบค.มท.) 30 ม.ค. 64

• ประเด็นข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ (ศบค.มท.) และผลการประชุม ศปก.ศบค. 25 มี.ค. 64   

• โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทยถึงทุกจังหวัด ควบคุมและป้องกันผู้ลักลอบเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้าน 

• มท 0230/ว5522 ลว. 27 ก.ย. 64 แจ้ง จังหวัด และ กทม. เรื่อง ผลประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 11-20 ก.ย. 64   

• มท 0230/5523 ลว. 27 ก.ย. 64 แจ้ง จังหวัด และ กทม. เรื่อง ผลประชุมศูนย์บุรณาการฯ วันที่ 11-20 ก.ย. 64   

• มท0230-ว5717-ลว.5ต.ค.64-แจ้ง-ทุกจังหวัด-เรื่อง-คำสั่ง-ศบค.-ที่-14-2564-ลว-30-ก.ย.-2564  

• นบ0017.3-ว4442-ลว.30พ.ย.64-แจ้ง-ทุกจังหวัด-เรื่อง-การฉีดวัคซีนเชิงรุกและตรวจ ATK เชิงรุก   new!!  

ประกาศจังหวัดนนทบุรี

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๗๔๘/๒๕๖๓)

• คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๒ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๗๘๒/๒๕๖๓)

• คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๓ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๗๘๖/๒๕๖๓)   (ยกเลิกคำสั่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63)

• คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๔ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๗๘๗/๒๕๖๓)  (ยกเลิกคำสั่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63)

• คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๕ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๘๐๙/๒๕๖๓)   (ยกเลิกคำสั่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63)

คำสั่งตั้งจุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๘๖๒/๒๕๖๓) 

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๖ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๘๘๘/๒๕๖๓)   (เพื่อยกเลิก 3 คำสั่ง ข้างต้น และแก้ไขเพิ่มเติม) 

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๗ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๙๗๔/๒๕๖๓)   

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๘ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๐๕๑/๒๕๖๓)

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๙ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๐๗๒/๒๕๖๓)   

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๐ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๐๗๕/๒๕๖๓) (เพื่อแก้ไข คำสั่งทั้ง ๙ ฉบับ ข้างต้น)

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๑ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๙๔/๒๕๖๓) 

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๒ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๙๕/๒๕๖๓) ผ่อนปรนคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส่วน

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๓ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๓๐๔/๒๕๖๓) แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวกับสถานดูแลผู้สูงอายุ

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๔ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๓๘๓/๒๕๖๓) ผ่อนปรนคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส่วน  

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๕ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๔๐๕/๒๕๖๓) การลงทะเบียนติดตามบุคคลเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรค

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๖ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๕๗๕/๒๕๖๓) ่อนปรนเปิดเพิ่มอีก 17 สถานที่ ระยะที่ 3

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๗ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๖๙๑/๒๕๖๓) ปิด 6 สถานที่ และ ่อนปรนเปิด 12 สถานที่ เพิ่มเติม

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๘ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๖๒/๒๕๖๓) เปิดเพิ่ม 7 สถานที่ เพิ่มเติม

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๙ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๔๙๙/๒๕๖๓) ปิดสถานที่เพื่อป้องกันการระบาด ในกรณีพบผู้ติดเชื้อในฑัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๒๐  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๗๐๘/๒๕๖๓) สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังควบคุมฯ

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๒๑  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๗๐๘/๒๕๖๓) สั่งปิดวัดเล่งเน่ยยี่ ๒

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๒๒  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๘๗๔/๒๕๖๓) สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๒๓  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๙๕๐/๒๕๖๓) สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และ ข้อปฏิบัติสำหรับบุคคนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่นนทบุรี  

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๒๔  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑/๒๕๖๔) สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และ ข้อปฏิบัติ  

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๒๕  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒/๒๕๖๔) สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และ ข้อปฏิบัติ  

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๒๖  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๕/๒๕๖๔) สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และ ข้อปฏิบัติ  

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๒๗  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๖/๒๕๖๔) สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และ ข้อปฏิบัติ  

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๒๘  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๖/๒๕๖๔) สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และ ข้อปฏิบัติ

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๒๙  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๖๐/๒๕๖๔) สั่งเปิดบางสถานที่ และ ข้อปฏิบัติ

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๓๐  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๓๒/๒๕๖๔) สั่งเปิดบางสถานที่ และ ข้อปฏิบัติ

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๓๑  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๔๗/๒๕๖๔) สั่งเปิดบางสถานที่ และ ข้อปฏิบัติ

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๓๒  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๕๒๐/๒๕๖๔) สั่งเปิดบางสถานที่ และ ข้อปฏิบัติ

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๓๓  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๕๔๘/๒๕๖๔) สั่งเปิดบางสถานที่ และ ข้อปฏิบัติ

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๓๔  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๙๘๑/๒๕๖๔) สั่งปิดบางสถานที่ และ ข้อปฏิบัติ

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๓๕  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๐๑๙/๒๕๖๔) สั่งปิดบางสถานที่ และ ข้อปฏิบัติ

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๓๖  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๐๔๕/๒๕๖๔) สั่งปิดบางสถานที่ และ ข้อปฏิบัติ

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๓๗  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๑๒๑/๒๕๖๔) สั่งปิดบางสถานที่ และ ข้อปฏิบัติ

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๓๘  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๑๔๕/๒๕๖๔) สั่งปิดบางสถานที่ และ ข้อปฏิบัติ

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๓๙  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔) สั่งปิดบางสถานที่ และ ข้อปฏิบัติ

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๔๐  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๙๔/๒๕๖๔) สั่งปิดบางสถานที่ และ ข้อปฏิบัติ

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๔๑  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๓๕๑/๒๕๖๔) สั่งปิดอพารทเมนต์

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๔๒  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๓๖๘/๒๕๖๔) สั่งปิดสถานที่ ๒๔ ประเภท และ ข้อปฏิบัติ

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๔๓  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๔๔๐/๒๕๖๔) สั่งปิดตลาดสดเทศบาลนนท์

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๔๔  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๔๖๑/๒๕๖๔) สั่งปิดแคมป์คนงาน

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๔๕  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๔๘๘/๒๕๖๔) 

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๔๖  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๕๕๘/๒๕๖๔) 

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๔๗  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๖๔๙/๒๕๖๔)

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๔๘  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔) ผ่อนปรนบางสถานที่

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๔๙  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔) ปิดสถานที่ควบคุมการแพร่ระบาด

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๕๐

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๕๑  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔) ปิดสถานที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๕๒  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔) ปิดสถานที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๕๓  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔) ปิดสถานที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๕๔  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔) ปิดสถานที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด 

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๕๕  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๔๘/๒๕๖๔) ปิดสถานที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๕๖  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๔๙/๒๕๖๔) ปิดสถานที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด 

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๕๗  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๖๕/๒๕๖๔) ปิดสถานที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๕๘  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๙๘/๒๕๖๔) ปิดสถานที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๕๙  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๐๕๒/๒๕๖๔) ปิดสถานที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด และขยายเวลาบางคำสั่ง

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๖๐  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๑๒๖/๒๕๖๔) ปิดสถานที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด และขยายเวลาบางคำสั่ง

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๖๑  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๒๗๓/๒๕๖๔) ปิดสถานที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด เปิดสถานบันการเงิน

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๖๒  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๔๑๕/๒๕๖๔) เปิดบางสถานที่แบบมีเงื่อนไข

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๖๓  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๘๕๒/๒๕๖๔) เปิดบางสถานที่แบบมีเงื่อนไข แนวปฏิบัติ พร้อมแบบคำขออนุญาตดำเนินกิจกรรมฯ

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๖๔  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๙๙๐/๒๕๖๔) ขอความร่วมมือให้เข้มงวดและปฏิบัติตามมาตรการ

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๖๕  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๑๗๙/๒๕๖๔) ผ่อนคลายคำสั่งปิดสถานที่

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๖๖  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๔๙๐/๒๕๖๔) ผ่อนคลายคำสั่งปิดสถานที่

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๖๗  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๖๖๒/๒๕๖๔) ปิดบางสถานที่

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๖๘  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๒/๒๕๖๕) ปิดบางสถานที่ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติ  

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๖๙  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๒/๒๕๖๕) ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม 

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๖๙-๒  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๘๘๖/๒๕๖๕) ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๗๐  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๙๔๘/๒๕๖๕) ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๗๑  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๑๐๙/๒๕๖๕) ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม  NEW!!

 ---------------------------------------------------------------------------

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ (Covid-19) (ฉบับที่ ๑)

• ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ (Covid-19) (ฉบับที่ ๒)

• ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ (Covid-19) (ฉบับที่ ๓) การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง สำหรับภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

• ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ (Covid-19) (ฉบับที่ ๔) การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง สำหรับภาคเอกชน

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ (Covid-19) (ฉบับที่๕) การดูแลและเฝ้าระวังผู้สูงอายุ และ การดูแลผู้สูงอายุในช่วงโควิด-19

 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19  

• ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 2 : ขอความร่วมมือประชาชนงดการออกนอกเคหสถาน

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 3 : ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการรวมกลุ่มดื่มสุรา ให้ร้านอาหารที่จัดพักคอยสำหรับผู้สั่งอาหารและให้ผู้ประกอบการตลาดทุกประเภทเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 4 : การห้ามชุมนุม 

• ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 5 : การใช้ลิฟท์ในอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัย 

• ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 6 : การบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค อาหาร หรือเงิน ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 7 : การจัดแสดงดนตรีหรือกีฬา ที่มีกิจกรรมรวมกลุ่ม

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 8 : เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อที่มาจากพื้นที่ภายนอกจังหวัด

• ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 9 : เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อที่มาจากพื้นที่ภายนอกจังหวัด

 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การมอบหมายภารกิจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จังหวัดนนทบุรี 

แนวทางการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ของจังหวัดนนทบุรี

• ประกาศขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 หรือโควิด-19

• กำหนดมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ในสถานประกอบการประเภทโรงงาน 

 การเฝ้าระวัง ป้องกัน เพื่อควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม new!! 

 กฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ในกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 new!! 

 มาตรการและแนวทางเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด - 19 สายพันธุ์ Omicron new!! 

 ---------------------------------------------------------------------------

 • การเฝ้าระวัง ป้องกัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  

 • คำสั่ง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัดนนทบุรี และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด กรณีมีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ในแต่ละเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ท้ายคำสั่งนี้ 

 • ข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)กระทรวงมหาดไทย(ศูนย์โควิดฯ มท.) 

 • กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองบุคคล ที่จำเป็นต้องเดินทางเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดนนทบุรี - ๗ ม.ค. ๖๔  

 • กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองบุคคล ที่จำเป็นต้องเดินทางเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (ฉบับปรับปรุง) - ๘ ม.ค. ๖๔  

 • ลงทะเบียนเมื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดนนทบุรี 

 • แบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุด ตามมาตรการตรวจคัดกรองบุคคลที่จำเป็นต้องเดินทาง เข้า-ออก พื้นที่จังหวัดนนทบุรี (ฉบับปรับปรุง) 

 

ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด

• มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การรับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยฉับพลันทันที หรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙

• แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขสำหรับสวนสาธารณะเพื่อออกกำลังกายและเล่นกีฬาในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  new!! 

เอกสารและคู่มือ(เทศบาลฯ)

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  new!! 

แผนดำเนินงานควบคุมการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  new!! 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (*ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

 

เอกสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3 ภาษา (COVID-19_3 language) (*ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

• (คาดการณ์)การระบาดและมาตรการในระยะที่ ๓ (*ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

การเพิ่มระยะห่างทางสังคม กับ 8 วิธี หนีโควิด-19 (*ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

• สื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับชาวเมียนมา New!!!

Super User