สถานการณ์โควิด-19 และช่องทางการสื่อสาร

 »» โควิด-19 

"ไทยรู้สู้โควิด" ช่องทางการสื่อสาร จากกระทรวงสาธารณสุข"

 

• 4 ช่องทางการสื่อสารเพื่อติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

 

 

LINE : กระทรวงสาธารณสุข

TWITTER : กระทรวงสาธารณสุข

 

 

FACEBOOK : กระทรวงสาธารณสุข

TIKTOK : กระทรวงสาธารณสุข


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

• ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(โดยที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฏหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

คำสั่งแต่งตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑)

• ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒)

  1. โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อการแก้ไข ควบคุม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโครติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (ไฟล์รวม) 
  2. แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดความตามมาตรา ๙ ฯ (ฉ.๒) 
  3. แบบฟอร์ม หนังสืออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกเคหะสถาน,
    คำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน,
    แบบรับรองคำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน
     

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓)  

 อธิบาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับ ๓ ผู้ที่ได้รับยกเว้นเคอร์ฟิว Curfew 

📌 แบบฟอร์มหนังสือรับรองหน่วยงานรัฐ 

📌 แบบฟอร์มหนังสือรับรองเอกชน/ห้างร้าน 

📌 แบบคำขออนุญาตออกนอกเคหสถานของบุคคลทั่วไป แบบ ๓ (ถ้าจำเป็น)  

📌 แบบคำขออนุญาตออกนอกเคหสถานของบุคคลทั่วไป (ถ้าจำเป็น) ในพื้นที่กรุงเทพฯ

📌แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต แบบ ๔ 

• ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔) ขยายระยะเวลาฯ 

 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) ขยายระยะเวลาฯ 

 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖)  เรื่องการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗)  เรื่องการผ่อนคลายเปิดสถานที่เพิ่มเติม new!!

หนังสือสั่งการ / มติคณะรัฐมนตรี

หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี กรณี การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

• มติคณะรัฐมนตรี มาตรการ 6 ด้าน ป้องกันการระบาด โควิด-19   (*ข้อมูลจาก เฟสบุ๊คโฆษกนายกรัฐมนตรี  #โฆษกบอกต่อ #อาจารย์แหม่ม)
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

• แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓

• แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๓

• ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๖๓  new!!

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 

เฝ้าระวังคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศภายหลังพ้นจาการกักตัว มท-0230-ว4906 21-ส.ค.-63   new!!

แจ้ง-ผวจ.-เรื่อง-ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถาณการณ์ฉุกเฉิน-คราวที่-5  มท-0230-ว4754-ลว.-28-ส.ค.-63  new!!

ประกาศจังหวัดนนทบุรี

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๗๔๘/๒๕๖๓)

• คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๒ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๗๘๒/๒๕๖๓)

• คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๓ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๗๘๖/๒๕๖๓)   (ยกเลิกคำสั่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63)

• คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๔ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๗๘๗/๒๕๖๓)  (ยกเลิกคำสั่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63)

• คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๕ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๘๐๙/๒๕๖๓)   (ยกเลิกคำสั่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63)

คำสั่งตั้งจุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๘๖๒/๒๕๖๓) 

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๖ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๘๘๘/๒๕๖๓)   (เพื่อยกเลิก 3 คำสั่ง ข้างต้น และแก้ไขเพิ่มเติม) 

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๗ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๙๗๔/๒๕๖๓)   

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๘ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๐๕๑/๒๕๖๓)

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๙ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๐๗๒/๒๕๖๓)   

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๐ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๐๗๕/๒๕๖๓) (เพื่อแก้ไข คำสั่งทั้ง ๙ ฉบับ ข้างต้น)

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๑ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๙๔/๒๕๖๓) 

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๒ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๙๕/๒๕๖๓) ผ่อนปรนคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส่วน

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๓ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๓๐๔/๒๕๖๓) แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวกับสถานดูแลผู้สูงอายุ

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๔ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๓๘๓/๒๕๖๓) ผ่อนปรนคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส่วน  

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๕ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๔๐๕/๒๕๖๓) การลงทะเบียนติดตามบุคคลเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรค

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๖ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๕๗๕/๒๕๖๓) ่อนปรนเปิดเพิ่มอีก 17 สถานที่ ระยะที่ 3

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๗ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๖๙๑/๒๕๖๓) ปิด 6 สถานที่ และ ่อนปรนเปิด 12 สถานที่ เพิ่มเติม

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๘ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๖๒/๒๕๖๓) เปิดเพิ่ม 7 สถานที่ เพิ่มเติม

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๙ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๔๙๙/๒๕๖๓) ปิดสถานที่เพื่อป้องกันการระบาด ในกรณีพบผู้ติดเชื้อในฑัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง new!!

 

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ (Covid-19) (ฉบับที่ ๑)

• ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ (Covid-19) (ฉบับที่ ๒)

• ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ (Covid-19) (ฉบับที่ ๓) การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง สำหรับภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

• ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ (Covid-19) (ฉบับที่ ๔) การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง สำหรับภาคเอกชน

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ (Covid-19) (ฉบับที่๕) การดูแลและเฝ้าระวังผู้สูงอายุ และ การดูแลผู้สูงอายุในช่วงโควิด-19

 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19  

• ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 2 : ขอความร่วมมือประชาชนงดการออกนอกเคหสถาน

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 3 : ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการรวมกลุ่มดื่มสุรา ให้ร้านอาหารที่จัดพักคอยสำหรับผู้สั่งอาหารและให้ผู้ประกอบการตลาดทุกประเภทเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 4 : การห้ามชุมนุม 

• ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 5 : การใช้ลิฟท์ในอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัย 

• ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 6 : การบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค อาหาร หรือเงิน ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 7 : การจัดแสดงดนตรีหรือกีฬา ที่มีกิจกรรมรวมกลุ่ม new!! 

 • การเฝ้าระวัง ป้องกัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  

 • คำสั่ง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัดนนทบุรี และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด กรณีมีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ในแต่ละเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ท้ายคำสั่งนี้ 

 • ข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)กระทรวงมหาดไทย(ศูนย์โควิดฯ มท.) 

ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด

• มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การรับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยฉับพลันทันที หรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (*ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

 

เอกสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3 ภาษา (COVID-19_3 language) (*ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

• (คาดการณ์)การระบาดและมาตรการในระยะที่ ๓ (*ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

การเพิ่มระยะห่างทางสังคม กับ 8 วิธี หนีโควิด-19 (*ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

มี่นาคม เมษายน พฤษภาคม
• วันที่ 17 มีนาคม 2563
• วันที่ 18 มีนาคม 2563
• วันที่ 19 มีนาคม 2563
• วันที่ 20 มีนาคม 2563
• วันที่ 21 มีนาคม 2563
• วันที่ 22 มีนาคม 2563
• วันที่ 23 มีนาคม 2563
• วันที่ 24 มีนาคม 2563
 วันที่ 25 มีนาคม 2563
• วันที่ 26 มีนาคม 2563
• วันที่ 27 มีนาคม 2563
 วันที่ 28 มีนาคม 2563 
• วันที่ 29 มีนาคม 2563 
• วันที่ 30 มีนาคม 2563 
• วันที่ 31 มีนาคม 2563  
• วันที่ 1 เมษายน 2563 
• วันที่ 2 เมษายน 2563  
• วันที่ 3 เมษายน 2563
• วันที่ 4 เมษายน 2563   
• วันที่ 5 เมษายน 2563  
• วันที่ 6 เมษายน 2563 
• วันที่ 7 เมษายน 2563 
• วันที่ 8 เมษายน 2563 
• วันที่ 9 เมษายน 2563 
• วันที่ 10 เมษายน 2563 
• วันที่ 11 เมษายน 2563
• วันที่ 12 เมษายน 2563 
• วันที่ 13 เมษายน 2563 
• วันที่ 14 เมษายน 2563
• วันที่ 15 เมษายน 2563 
• วันที่ 16 เมษายน 2563
• วันที่ 17 เมษายน 2563
• วันที่ 18 เมษายน 2563
• วันที่ 19 เมษายน 2563
• วันที่ 20 เมษายน 2563
• วันที่ 21 เมษายน 2563
• วันที่ 22 เมษายน 2563
• วันที่ 23 เมษายน 2563
• วันที่ 24 เมษายน 2563
• วันที่ 25 เมษายน 2563
• วันที่ 26 เมษายน 2563
• วันที่ 27 เมษายน 2563
• วันที่ 28 เมษายน 2563
• วันที่ 29 เมษายน 2563
• วันที่ 30 เมษายน 2563

• วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
• วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 
• วันที่ 3 พฤษภาคม 2563
• วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 
• วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
• วันที่ 6 พฤษภาคม 2563
• วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
• วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
• วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 
• วันที่ 10 พฤษภาคม 2563
• วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
• วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
• วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
• วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
• วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
• วันที่ 16 พฤษภาคม 2563
• วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 
• วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
• วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
• วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
• วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
• วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
• วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 
• วันที่ 24 พฤษภาคม 2563
• วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 
• วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 
• วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
• วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 
• วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
• วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 
• วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

• วันที่ 1 มิถุนายน 2563 
• วันที่ 2 มิถุนายน 2563
• วันที่ 3 มิถุนายน 2563
• วันที่ 4 มิถุนายน 2563
• วันที่ 5 มิถุนายน 2563 
• วันที่ 6 มิถุนายน 2563 
• วันที่ 7 มิถุนายน 2563 
• วันที่ 8 มิถุนายน 2563
• วันที่ 9 มิถุนายน 2563
• วันที่ 10 มิถุนายน 2563
• วันที่ 11 มิถุนายน 2563
• วันที่ 12 มิถุนายน 2563
• วันที่ 13 มิถุนายน 2563
• วันที่ 14 มิถุนายน 2563
• วันที่ 15 มิถุนายน 2563
• วันที่ 16 มิถุนายน 2563
• วันที่ 17 มิถุนายน 2563
• วันที่ 18 มิถุนายน 2563
• วันที่ 19 มิถุนายน 2563
• วันที่ 20 มิถุนายน 2563
• วันที่ 21 มิถุนายน 2563
• วันที่ 22 มิถุนายน 2563
• วันที่ 23 มิถุนายน 2563
• วันที่ 24 มิถุนายน 2563
• วันที่ 25 มิถุนายน 2563 
• วันที่ 26 มิถุนายน 2563
• วันที่ 27 มิถุนายน 2563
• วันที่ 28 มิถุนายน 2563
• วันที่ 29 มิถุนายน 2563
• วันที่ 30 มิถุนายน 2563

• วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 
• วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
• วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 
• วันที่ 5 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 6 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 7 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 11 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 
• วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 
• วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 
• วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

• วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 26 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 27 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 
• วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 
• วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

• วันที่ 1 สิงหาคม 2563
• วันที่ 2 สิงหาคม 2563
• วันที่ 3 สิงหาคม 2563
• วันที่ 4 สิงหาคม 2563 
• วันที่ 5 สิงหาคม 2563 
• วันที่ 6 สิงหาคม 2563
• วันที่ 7 สิงหาคม 2563 
• วันที่ 8 สิงหาคม 2563 
• วันที่ 9 สิงหาคม 2563 
• วันที่ 10 สิงหาคม 2563
• วันที่ 11 สิงหาคม 2563
• วันที่ 12 สิงหาคม 2563
• วันที่ 13 สิงหาคม 2563
• วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
• วันที่ 15 สิงหาคม 2563 
• วันที่ 16 สิงหาคม 2563 
• วันที่ 17 สิงหาคม 2563 
• วันที่ 18 สิงหาคม 2563 
• วันที่ 19 สิงหาคม 2563 
• วันที่ 20 สิงหาคม 2563 

• วันที่ 21 สิงหาคม 2563 
• วันที่ 22 สิงหาคม 2563
วันที่ 23 สิงหาคม 2563 
• วันที่ 24 สิงหาคม 2563
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 
• วันที่ 27 สิงหาคม 2563
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 
• วันที่ 29 สิงหาคม 2563
• วันที่ 30 สิงหาคม 2563
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 

• วันที่ 1 กันยายน 2563
วันที่ 2 กันยายน 2563
วันที่ 3 กันยายน 2563 
• วันที่ 4 กันยายน 2563
วันที่ 5 กันยายน 2563
• วันที่ 6 กันยายน 2563
• วันที่ 7 กันยายน 2563
• วันที่ 8 กันยายน 2563
• วันที่ 9 กันยายน 2563
• วันที่ 10 กันยายน 2563
• วันที่ 11 กันยายน 2563
• วันที่ 12 กันยายน 2563
• วันที่ 13 กันยายน 2563
• วันที่ 14 กันยายน 2563 new!!