ค้นหาข้อมูล🔎

«« การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน

ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น : 

 • การเปิดรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี
• ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 ประกาศ ฯ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การส่วนบริหารจังหวัดนนทบุรี           news!!
• ใบรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี                            news!!
 ประกาศ ฯ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การส่วนบริหารจังหวัดนนทบุรี   news!!
 ใบรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี                    news!!
การกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี news!!
 

สื่อต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น :  new!!

  

ค้นหาข้อมูลในเว็บ🔎