ค้นหาข้อมูล🔎

«« การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน

ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น : 

• การเปิดรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี
• ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 ประกาศ ฯ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การส่วนบริหารจังหวัดนนทบุรี           
• ใบรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี                            
 ประกาศ ฯ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การส่วนบริหารจังหวัดนนทบุรี   
 ใบรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี                    
การกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 การกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (เพิ่มเติม)

การรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น :  

  การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จังหวัดนนทบุรี  

  กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  

- ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

- กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครปากเกร็ด  

- เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

 • คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

 • ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนคร และนายกเทศมนตรีนครในจังหวัดนนทบุรี

 ประกาศแขวงทางหลวงนนทบุรี: กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

การรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น :  

 

ค้นหาข้อมูล🔎