ติดต่อเทศบาล

ติดต่อเทศบาล


สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด

เลขที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ 
โทร. 0 2960 9707 - 14  โทรสาร 0 2960 9703 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
หน่วยงานภายใน
  • สำนักปลัดเทศบาล ต่อ  413
  • กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ต่อ  113 , 114 , 115 , 116 
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ  405
  • กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ต่อ  613
  • กองสวัสดิการสังคม ต่อ  726
  • กองการศึกษา ต่อ  702
  • สำนักช่าง ต่อ  826
  • สำนักคลัง ต่อ  310 - 312 
  • กองการเจ้าหน้าที่ ต่อ 542
  • หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 410
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด  โทร. 0 2583 6668
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
แผนที่ตั้งหน่วยงาน :
 

Super User