ปีงบประมาณ 2566

สรุปการให้บริการช่องทาง Walk in และ ช่องทาง E-Service

  รับบริการ ณ จุดให้บริการ (Waik-in) รับบริการผ่านช่องทาง E-Service
ระบบจองคิวและนัดหมายออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE, Facebook และ Website
งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน ขอเลขที่บ้าน ทำบัตรประจำตัวประชาชน ทำบัตรประจำตัวประชาชน
ผู้ป่วยติดเตียง
งานทะเบียนราษฎร ติดต่อสอบถามข้อมูล
มกราคม 3,842 3,460 12 46 0 11 29
กุมภาพันธ์ 4,003 2,948  8 40 0 8 21
มีนาคม 3,992  3,913 12 47 0 10 5
เมษายน 3,355 3,226 16 62 0 7 42
พฤษภาคม 4,149 3,626 8 70 0 12 39
มิถุนายน 4,279 2,903 7 82 0 10 32
กรกฎาคม 3,675 2,767 9 37 0 8 29
สิงหาคม 3,789 2,953 12 58 0 7 32
กันยายน 4,358 2,992 12 53 0 9 28
ตุลาคม 4,316 3,312 10 26 0 7 25
พฤศจิกายน 4,007 2,906 11 32 0 6 27
ธันวาคม 3,265 2,883 6 24 0 4 32
รวม 47,030 37,889 123 577 0 99 371