การให้บริการกองสวัสดิการสังคม

ปีงบประมาณ 2566

สรุปการให้บริการช่องทาง Walk in และ ช่องทาง E-Service

  รับบริการ ณ จุดให้บริการ (Waik-in) รับบริการผ่านช่องทาง E-Service
ติดต่อสอบถามข้อมูล บอร์ดประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ โทรสาร e-mail
มกราคม                520                520           394             -               -  
กุมภาพันธ์                434                434           630             -               -  
มีนาคม                482                482           326             -               -  
เมษายน                260                260           276             -               -  
พฤษภาคม                441                441           504             -               -  
มิถุนายน                452                452           201             -               -  
กรกฎาคม                344                344           208             -               -  
สิงหาคม                421                421           461             -               -  
กันยายน                365                365           380             -               -  
ตุลาคม                366                366           376             -               -  
พฤศจิกายน                542                542           302             -               -  
ธันวาคม                337                337           340             -               -  
รวม             4,964             4,964        4,398             -               -  

admin_fai