รับสมัครการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

Pin It

 

กรมการท่องเที่ยว ได้ดำเนินกิจกรรมตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพธุรกิจการให้บริการที่พักให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศ และกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีนโยบายให้เพิ่มจำนวนที่พักเพื่อการท่องเที่ยวให้มากขึ้นและเน้นในส่วนของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมไปถึงชุมชน เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

 ดาวน์โหลดคู่มือการตรวจประเมิน Home Lodge :  https://drive.google.com/file/d/1GbxYcThLxpcWTVrZWmdpHwYWylxqrxzg/view?usp=sharing

 

ค้นหาข้อมูล🔎