ค้นหาข้อมูล?

รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.)

Pin It

ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวเเห่งชาติ (กยค.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งกำหนดให้ กยค.มีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบเอ็ดคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีเเต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริม และประสานงานสถาบันครอบครัว ด้านสุขภาพ อนามัย ด้านการศึกษา ด้านจิตวิทยา และด้านกฏหมาย อย่างด้านละหนึ่งคน ซึ่งในจำนวนนี้ต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม เป็นกรรมการ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดการรับสมัครและใบสมัครฯ ได้ทาง www.dwf.go.th ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปที่ กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เลขที่ ๕๓๙/๒ อาคารมหานครยิบซั่ม อาคาร A ชั้น ๒๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

(รายละเอียด)

ค้นหาข้อมูลในเว็บ?