ค้นหาข้อมูล?

ระบบการให้บริการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Pin It

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีโครงการการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้แก่คนพิการและผู้ดูเเลคนพิการที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องของกู้ยืมเงิน ระหว่างวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://efund.dep.go.th/

ค้นหาข้อมูลในเว็บ?