ค้นหาข้อมูล🔎

โครงการรับบริจาคอะลูมิเนียม กล่องยูเอชที และพลาสติกสะอาด ยืดได้

Pin It

  

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ ดำเนินโครงการรับบริจาคอะลูมิเนียม กล่องยูเอชที และพลาสติกสะอาด ยืดได้ เพื่อสร้างจิตสำนึกและฝึกนิสัยการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะมูลฝอย ดังนี้
๑. รับบริจาคอะลูมิเนียม ส่งมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผ่านกรบควบคุมมลพิษ เพื่อสนับสนุนการจัดทำอุกรณ์ขาเทียม

๒. รับบริจาคกล่องยูเอชที ส่งมอบให้กับกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษ เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำเยื่อกระดาษที่ได้ ไปผลิตอักษรเบลล์ มอบให้แก่เด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตา โรงเรียนคนตาบอด

๓. รับบริจาคพลาสติกสะอาด ยืดได้ ส่งมอบให้โครงการ “วน” เพื่อนำไปรีไซเคิล กลับมาใช้ใหม่ และ ทุก ๑ กิโลกรัมของพลิกที่ได้รับ จะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค ๕ บาท ให้แก่มูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณประโยชน์

 

ค้นหาข้อมูลในเว็บ🔎