เทศบาลนครปากเกร็ดได้รับโล่เชิดชูเกียรติ "แหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการน้ำเสียระดับทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓"

Pin It

นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน ให้แก่ นายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาล เทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อประกาศเกียรติคุณว่าเทศบาลฯ ได้รับการพิจารณาผ่านการประเมินแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในระดับทอง