«« ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา

 

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬาในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

 

เทศบาลนครปากเกร็ดส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาและนันทนาการ จึงได้รวบรวมลานกีฬา/สนามกีฬาในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 5 ตำบล ที่ประชาชนสามารถเล่นกีฬาและออกกำลังกายได้

ตารางสรุปข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/โรงเรียนในเขตเทศบาล

ลำดับ หน่วยงาน จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา (แห่ง) พร้อมให้บริการ ไม่พร้อมให้บริการ หมายเหตุ
1 เทศบาลนครปากเกร็ด 10 10 -  

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬาชุมชน

ลำดับ หน่วยงาน จำนวนชุมชน จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา (แห่ง) พร้อมให้บริการ ไม่พร้อมให้บริการ หมายเหตุ
2 ตำบลปากเกร็ด 14 10 10 -  
3 ตำบลบางพูด 19 19 19 -  
4 ตำบลบ้านใหม่ 11 9 9 -  
5 ตำบลบางตลาด 17 15 15  
6 ตำบลคลองเกลือ 5 3 3 -  
รวม 66 56 56 -  

 

• ข้อมูลลานกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

             - จำนวนชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ทั้งหมด ๖๖ ชุมชน

             - จำนวนลานกีฬาที่พร้อมใช้งานทั้งหมด ๖๖ ชุมชน

             - การคำนวณ 56 x 100 = ร้อยละ ๘๔.๘๔

                                   66

หมายเหตุ : ทุกชุมชนมีลานกีฬา/สนามกีฬา ที่สามารถใช้ออกกำลังกายได้ทั้งหมด ๖๖ ชุมชน แต่มีชุมชนที่ใช้ลานกีฬาร่วมกัน จำนวน ๑๐ ชุมชน จึงทำให้มีจำนวนลานกีฬา/สนามกีฬาทั้งสิ้น ๕๖ แห่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายตาราง

อัพเดท วันที่ 2 มิถุนายน 2566

Super User