คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ ๑

Pin It

 

ด้วยได้มีประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑) ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  โดยให้มีการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามลำดับขั้นตอนการควบคุมโอกาสเสี่ยงของบุคคล สถานที่ ประเภทกิจการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยยังคงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการ เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงมีคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ ๑ สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ ๑ รวมทั้งภายหลังการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ ๑