ประกาศเผยแพร่ข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา

Pin It

 

เทศบาลนครปากเกร็ดประกาศเผยแพร่ข้อกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดดังนี้

- ส่งข้อความแสดงความคิดเห็นมายัง เทศบาลนครปากเกร็ด เลขที่ ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ (โดยเปิดเผยตัวตน)
- ทางโทรศัพท์ โทร. ๐-๒๙๖๐-๙๗๐๔-๑๔ ต่อ ๗๑๐
- แสดงความคิดเห็นในช่องทางกระดานถาม-ตอบ >>https://www.pakkretcity.go.th/smf/index.php?topic=1109.0
- แสดงความคิดเห็นในเฟสบุ๊คเทศบาลด้านล่างข่าวประชาสัมพันธ์นี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดการวิจารณ์ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

(รายละเอียดขอบเขตงาน)