ขอเชิญร่วมเเสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

Pin It

สำนักงานการบินพลเรือนเเห่งประเทศไทย (กพท.) ได้จัดทำร่างประกาศ กพท. เรื่อง การดำเนินกิจกรรมภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. ..... เพื่อควบคุมการดำเนินกิจกรรมภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยกับอากาศยานในขณะปฏิบัติการบิน โดยกรุณาส่งความคิดเห็นกพท. ภายในวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กพท. ฝ่ายมาตราฐานบริการเดินอากาศ โทร. ๐ ๒๕๖๘ ๘๘๒๕ 

(รายละเอียดร่างประกาศ)

(แบบฟอร์มเเสดงความคิดเห็น)