สินค้าเกษตรกรนนทบุรี คุณภาพที่ดีสู่มือคุณ

Pin It

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการ แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-๑๙ โดยรณรงค์ให้ประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) และได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ไม่สามารถขายผลผลิต/ ผลิตภัณฑ์ได้ ในขณะที่พฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ทางระบบออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงที่ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อป้องกันการระบาด ดังนั้น สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรกรนนทบุรี คุณภาพที่ดีสู่มือคุณ ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐๒-๑๐๒-๖๒๒๘ หรือที่เว็บไซต์ http://www.nfcnbi.or.th