เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Pin It