รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด

ปี 2560 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่านรายละเอียด) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (อ่านรายละเอียด) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (อ่านรายละเอียด) 

ปี 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (อ่านรายละเอียด)
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (อ่านรายละเอียด)
 

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปี

ปี 2559 
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 (อ่านรายละเอียด) 

ปี 2560 
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 (อ่านรายละเอียด) 

ปี 2561 
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 (อ่านรายละเอียด)

ปี 2562 
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 (อ่านรายละเอียด)

ปี 2563
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (อ่านรายละเอียด)

ปี 2564
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (อ่านรายละเอียด)

ปี 2565
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 (อ่านรายละเอียด) 

ปี 2566
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 (อ่านรายละเอียด)

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รายไตรมาส

ปี 2556
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2556 รายไตรมาสที่ 1-2 (ระหว่างเดือนตุลาคม2555 - มีนาคม 2556) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2556 รายไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 - มิถุนายน 2556) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2556 รายไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) (อ่านรายละเอียด)

ปี 2557
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2557 รายไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2557 รายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2557 รายไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2557 รายไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) (อ่านรายละเอียด)

ปี 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2558 รายไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2558 รายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2558 รายไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2558) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2558 รายไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) (อ่านรายละเอียด)

ปี 2559
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2559 รายไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2559 รายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2559 รายไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2559 รายไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) (อ่านรายละเอียด)

ปี 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2560 รายไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2560 รายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2560 รายไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2560 รายไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) (อ่านรายละเอียด)

ปี 2561 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2561 รายไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560) (อ่านรายละเอียด) 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2561 รายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) (อ่านรายละเอียด) 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2561 รายไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561) (อ่านรายละเอียด) 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2561 รายไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) (อ่านรายละเอียด)

ปี 2562 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2562 รายไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561) (อ่านรายละเอียด) 
ายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2562 รายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) (อ่านรายละเอียด) 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2562 รายไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2562 รายไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)(อ่านรายละเอียด)

ปี 2563
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2563 รายไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) (อ่านรายละเอียด)  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2563 รายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2563 รายไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2563 รายไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) (อ่านรายละเอียด)

ปี 2564
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2564 รายไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2564 รายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)  (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2564 รายไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2564 รายไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) (อ่านรายละเอียด)

ปี 2565 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2565 รายไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2565 รายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2565 รายไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2565 รายไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) (อ่านรายละเอียด)

การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565
รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปี 2566
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2566 รายไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2566 รายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2566 รายไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2565 - 30 มิุนายน 2566) (อ่านรายละเอียด)   
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2566 รายไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) (อ่านรายละเอียด)   

การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2566  

ปี 2567
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2567 รายไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2567 รายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2566- 31 มีนาคม 2567)

 รายงานการติดตามประเมินผล
ประกาศ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
การจัดบริการสาธารณะตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ

admin_fai