รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

• ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

-  สรุปการรับทราบปัญหาความต้องการในการพัฒนาพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ดจากประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  
-  สรุปผลการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนครร่วมกับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  
สรุปผลการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนครร่วมกับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบ ZOOM  

 

 

admin_fai