ปรับเปลี่ยนกำหนดการปิดให้บริการกองทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนช่วงวันหยุดต่อเนื่อง (สงกรานต์)

Pin It

  


งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนปิดให้บริการเนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่อง (วันสงกรานต์)

» งานทะเบียนราษฎร ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ เปิดให้บริการวันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ (ช่วงวันหยุด รับเฉพาะแจ้งการเกิด - การตายเท่านั้น)

» งานบัตรประจำตัวประชาชน เปิดให้บริการปกติในวันที่ ๑๒ - ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ (ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) และปิดให้บริการ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ เปิดให้บริการวันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑  

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02960-9704-14 ต่อ 110