อนุมัติให้ใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลนครปากเกร็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

admin_fai