GREEN OFFICE
PAKKRETCITY

โครงการสำนักงานสีเขียว
เทศบาลนครปากเกร็ด

read more about

สำนักงานสีเขียว 🌱

รู้จัก...สำนักงานสีเขียว      
สำนักงานสีเขียว (Green Office) คืออะไร ทำไมต้อง Green Office กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ Green Office สุขภาพอนามัยที่ดี มีการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายในอาคาร ในด้านอากาศ ฝุ่นละออง สารเคมี เชื้อโรคต่าง ๆ ที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพ อนามัยของพนักงาน สร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึก และมีส่วนร่วมของคนในองค์กร
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรลดโลกร้อน ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อน Green Office สำนักงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสำนักงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
 

หลักการและเหตุผล 

        ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิธีคิดและวิถีชีวิต การลดขยะเป็นศูนย์   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง และ นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เทศบาลนครปากเกร็ดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยลดโลกร้อน โดยเริ่มจากภายในสำนักงานให้ทุก ๆ กิจกรรมต่าง ๆ มีการใช้งานทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลด การใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รวมทั้งการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ความเป็นมาและนโยบาย 
             เทศบาลนครปากเกร็ด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแล และจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน จึงได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้
     1. สร้างจิตสำนึกของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากร ที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
     2. ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้มารับบริการของเทศบาลนครปากเกร็ดร่วมมือในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สุขอนามัย และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
     3. ดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
     4. สามารถใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
     5. ป้องกันและควบคุมมลพิษ โดยจัดการขยะ น้ำเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ
     6. สร้างสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานให้มีพื้นที่สีเขียว และเอื้อต่อการทำงาน
     7. รณรงค์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมในการดำเนินงานภายในสำนักงาน
     8. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสีเขียว
     9. ผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะทำงานส่งเสริมสำนักงานสีเขียว จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง
                   ปีงบประมาณ 2562 เทศบาลนครปากเกร็ดได้เข้าร่วมโครงการ “การประยุกต์มาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)” กับทางคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) และได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานตามคำสั่งเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ 1615/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการดังกล่าว และได้แจ้งแนวทางการจัดทำและรวบรวม จัดทำเอกสาร ภาพถ่าย และสถานที่ตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) อย่างต่อเนื่อง ครบตามองค์ประกอบสำนักงานสีเขียว
                   เทศบาลนครปากเกร็ด มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดัน สนับสนุนให้กิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินการและบรรลุตามกรอบนโยบายข้างต้นสม่ำเสมอ และมีการสื่อสารนโยบายนี้ให้แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเผยแพร่ต่อสาธารณชน และสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานและน้ำได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี 
      มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครปากเกร็ด
      - มาตรการลดกระดาษของเทศบาลนครปากเกร็ด
      - มาตรการประหยัดพลังงาน
      - มาตรการประหยัดน้ำ
      - ประกาศลดใช้โฟม
      - ประกาศงดใช้พลาสติก
      - มาตรการการใช้ห้องประชุม

กิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น

ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

Plants.
TO GREEN OFFICE.

         AND 
NO PLASTIC

02 960 9704-14
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
1 chaengwattana road, pakkret, Nonthaburi 11120