วารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัยฯ เพื่อคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร

Pin It

 

ด้วยวารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทวิจารณ์หนังสือ โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ ๕๐๐ บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ ๑๐,๐๐๐ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๖๗๐ ๘๘๘๘ ต่อ ๓๖๕๕ หรือ ๓๖๙๕

(ดูรายละเอียด)

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์