การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Pin It

 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลแจ้งให้ประชาชนทราบ หากมีความประสงค์จะเจาะและใช้น้ำบาดาล ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะหรือใช้น้ำบาดาล และต้องได้รับใบอนุญาตตามระเบียบและกฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ ก่อน แล้วจึงจะดำเนินการเจาะหรือใช้น้ำบาดาลได้ กรณีที่ประชาชนรายใดมีบ่อบาดาลอยู่ในครอบครองและนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ก็จะถือว่าประกอบกิจการน้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาตใช้น้ำ  และต้องได้รับโทษตามมาตรา ๓๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ แต่หากไปยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนและส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณาเปรียบเทียบปรับต่อไป ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๐ ๐๗๒๗-๘

(ดูรายละเอียด)

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์