ประวัติของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

  สถานที่

        ตั้งอยู่ ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ เขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

  อาณาเขต

        ทิศเหนือ หมู่บ้านแมกไม้

        ทิศใต้ พื้นที่ว่างเปล่าและพื้นที่ของวัดเรืองเวชมงคล

        ทิศตะวันออก บ้านพักอาศัย และทางด่วนสายปากเกร็ด-บางปะอิน

        ทิศตะวันตก หมู่บ้านมิตรประชา

  เนื้อที่

        มีเนื้อที่ 102 ไร่ 3 งาน 83.2 ตารางวา เป็นที่สาธารณะประโยชน์ และที่ดินบริจาค แบ่งเป็นพื้นที่หนองน้ำ 69 ไร่ พื้นดิน 33 ไร่ 3 งาน 83.2 ตารางวา

  ประวัติความเป็นมา

        สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เป็นสวนสาธารณะที่ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในมหามงคลสมัย ที่ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2523 โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับจังหวัด และภาคเอกชน จัดสร้างขึ้นในเขตการศึกษา และน้อมนำใจชาวไทยให้สำนึกในพระมหากรุณาธิกุล ในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ได้อุทิศพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมา

        คณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนสาธารณะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 80 พรรษา ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ให้กำหนดการจัดสร้างสวนสาธารณะในเขตการศึกษา รวม 12 เขต เขตการศึกษาละ 1 แห่ง สำหรับเขตการศึกษาจังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกให้สร้างสวนสมเด็จฯ เป็นแห่งที่ 9

  การก่อสร้างสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทุบรี เริ่มดำเนินการจัดสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา โดยในขั้นแรกเป็นเรื่องของการจัดหาที่ดินที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงการคมนาคม ที่ประชาชนจะไปใช้ประโยชน์ และจำนวนพื้นที่ดินที่มีขนาดมากเพียงพอ ที่จะให้ประชาชนได้ไปใช้ประโยชน์มากพอสมควร

        ในการจัดสร้าง เริ่มแรก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ให้้ทำหน้าที่ประสานกับจังหวัดนนทบุรี ในเรื่องการจัดหาที่ดินที่เหมาะสม แต่เดิมกำหนดจะจัดสร้างที่ดินธรณีสงฆ์ วัดราษฦร์ประคองธรรม ที่ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แต่เนื่องจากบริเวณที่ก่อสร้างเป็นที่นาร้าง เป็นที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว ถ้าดำเนินการจัดสร้างจะต้อใช้งบประมาณ และใช้เวลายาวนาน ซึ่งจังหวัดไม่มีงบประมาณเพื่อการนี้ งบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้ก็มีไม่มากนัก ดังนั้น นายสุกิจ จุลละนันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี สมัยนั้น จึงพิจารณาว่า ควรหาสถานที่ก่อสร้างที่เหมาะสมกว่า ในที่สุดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2528 จังหวัดนนทบุรี ได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมัติให้ใช้ที่ดินบริเวณหนองปรือใหญ่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งที่ดินดังกล่าว เป็นที่ดินสาธารณะ ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีกว่า เนื่องจากอยู่ในเขตสุขาภิบาล สามารถจัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาและบริการผู้ไปพักผ่อนหย่อนใจได้ จะดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จในเวลาอันสั้น และใช้งบประมาณน้อยกว่าสถานที่เดิม และสถานที่แห่งนี้เคยเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ เป็นสถานที่ตั้งสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์มาแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2524 หลังจากนั้น จังหวัดนนบุรี ได้ร่วมกันระดมทุนจากภาคราชการ และภาคเอกชน เพื่อทำการจัดสร้างสิ่งต่างๆ ภายในสวนสมเด็จฯ และได้กระทำติดต่อกันเรื่อยมา จนสมัยที่ นายปริญญา นาคฉัตรีย์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด (พ.ศ. 2530-2534) โดยได้ดำเนินการจัดสร้างสวนสมเด็จฯ ในเนื้อที่ 102 ไร่ 3 งาน 83.2 ตารางวา

        พื้นที่ ที่เป็นสระน้ำ 69 ไร่และเป็นพื้นที่ดิน 35 ไร่ 3 งาน 83.2 ตารางวา ตั้งอยู่ในเขต เทศบาลนครปากเกร็ด ห่างจากที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด 6 กิโลเมตร มีถนนแยกถนนติวานนท์ ตรงสี่แยกจากปากเกร็ด-ปทุมธานี ภายในสวนได้จัดสร้างสิ่งต่างๆ ได้แก่ สวนน้ำ สวนหย่อม สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ลานดอกไม้นานาพันธุ์ และพันธุ์นานาชนิด น้ำพุกลางน้ำ นาฬิกาดอกไม้ ศาลาริมน้ำ และศาลาอเนกประสงค์ ฯลฯ

        ในการจัดสร้างสวนสมเด็จฯ ได้ใช้เวลาในการจัดสร้างติดต่อกัน 7 ปีเศษ แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์จนถึงในสมัยที่ นายทวีป ทวีพาณิชย์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้พิจารณาเห็นว่า ในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 92 พรรษา ในวันที่ 21 ตุลาคม 2535 ประชาชนจังหวัดนนบุรีจึงได้ร่วมใจกันจัดสร้างสวนสมเด็จฯ ให้เสร็จสมบูรณ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลพระราชทานพระราชานุญาต จัดสร้างพระพุทธรูปฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธา ได้บริจาคเงินเพื่อเป็นกองทุน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างสมเด็จฯ รวมทั้งได้ขอความร่วมมือจากภาครัฐบาลและเอกชนในการสร้างสวนสมเด็จฯ ให้เสร็จสมบูรณ์ทานตามกำหนดและ สมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลัยาณืวัฒนากรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดสวนฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2536

  วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

        1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

        2. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการปลูกต้นไม้ เพื่อปรับและรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

        3. เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ แก่ชุมชนและท้องถิ่น

        4. เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

        5. เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความร่มรื่น สวยงาม

        6. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในด้านพฤกษาศาสตร์ และพันธุ์ไม้


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เทศบาลนครปากเกร็ด