คณะผู้จัดทำ

นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยรังสิต

นายพงศ์ศิริ เกตุแก้ว (นิว)

E-mail : pongsiri.k55@rsu.ac.th

นายวรุตม์ บุบผะศิริ (ตาล)

E-mail : warut.b55@rsu.ac.th

นายอาราม คดขวาน้อย (จ้อน)

E-mail : arram.k55@rsu.ac.th

นายศราวุฒิ สุวรรณพงศ์ (อาร์ต)

E-mail : sarawut.s55@rsu.ac.th


อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ธนาธร ทะนานทอง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

E-mail : aj.tanatorn@gmail.com


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เทศบาลนครปากเกร็ด