ขอเชิญชวนประชาชนคัดแยกและบริจาคกล่องยูเอชทีตามโครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS)"

Pin It

  

เทศบาลนครปากเกร็ดได้ใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเเสดงการดำเนินการโครงการกล่องนมยูเอชที รีไซเคิลได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ ๕๙๗ กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  เทศบาลนครปากเกร็ดจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่คัดเเยกกล่องยูเอชทีออกจากขยะทั่วไป เพื่อรวบรวมนำสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม เบอร์โทร ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔-๑๔ ต่อ ๔๐๕ ในวันเเละเวลาราชการ

ค้นหาข้อมูล🔎