ค้นหาข้อมูล🔎

ขอเชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

Pin It

 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีร่วมกับศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน (ศูนย์ศรียวง) ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน โดยกำหนดจัดฝึกอบรมเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  หลักสูตร "ทำกินให้มีกิน" ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน (ศูนย์ศรียวง) บ้านเลขที่ ๙๑/๑ หมู่ ๗ ตำบลราษฏร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๒-๕๘๙-๙๗๓๒ , ๐๒-๕๘๙-๙๕๘๐ 

 

ค้นหาข้อมูลในเว็บ🔎