ประกาศอนุมัติการแก้ไขรายละเอียดของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗)

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศอนุมัติการแก้ไขรายละเอียดของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศอนุมัติการแก้ไขรายละเอียดของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศอนุมัติการแก้ไขรายละเอียดของโครงการ/รายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๒

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙)

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศอนุมัติการแก้ไขรายละเอียดของโครงการ/รายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลียนแปลง (ฉบับที่ ๑)

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

บัญชีรายชื่อผู้สิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ค้นหาข้อมูล🔎