รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ของเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔)

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ขอเชิญประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ "เทศบาลนครปากเกร็ด" ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 (วัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม")

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ขอเชิญประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ "เทศบาลนครปากเกร็ด" ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 (วัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม")

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ขยายระยะเวลาการชำระหนี้แก่ผู้จำนำในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Pin It

  

อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศอนุมัติการแก้ไขรายละเอียดของโครงการ/ครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๒ ฯ

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔)

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสด : การประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๒ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑๑)

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ค้นหาข้อมูล🔎