ประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ด สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

Pin It

»»23/9/2022
ประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ด สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม..

นครปากเกร็ด จัดอบรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Pin It

»»9/9/2022
นครปากเกร็ด จัดอบรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลนครปากเกร็ดขอเชิญชวนตรวจสุขภาพในกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Pin It

»»12/8/2022
เทศบาลนครปากเกร็ด ขอเชิญชวนตรวจสุขภาพในกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านเพิ่มเติม..

ประชาคมท้องถิ่นระดับนคร ครัั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

Pin It

»»1/8/2022
ประชาคมท้องถิ่นระดับนคร ครัั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม..

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

Pin It

»»1/8/2022
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

อ่านเพิ่มเติม..

นครปากเกร็ด จัดอบรมความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ประจำปี ๒๕๖๕

Pin It

»»9/9/2022
นครปากเกร็ด จัดอบรมความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ประจำปี ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลนครปากเกร็ด เข้ารับถ้วยรางวัลชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ และรองชนะเลิศอันดับ ๑ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลนคร ประจำปี ๒๕๖๔

Pin It

»»5/9/2022
เทศบาลนครปากเกร็ด เข้ารับถ้วยรางวัลชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ และรองชนะเลิศอันดับ ๑ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลนคร ประจำปี ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม..

ขอเชิญพสกนิกรนครปากเกร็ดร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Pin It

»»11/8/2022
ขอเชิญพสกนิกรนครปากเกร็ดร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลตำบลบางม่วง ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด

Pin It

»»1/8/2022
เทศบาลตำบลบางม่วง ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด

อ่านเพิ่มเติม..

ตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๕ (กระบวนการใหม่)

Pin It

»»22/7/2022
ตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๕ (กระบวนการใหม่)

อ่านเพิ่มเติม..

ค้นหาข้อมูล🔎