เกี่ยวกับเทศบาลนครปากเกร็ด / รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.

 

รายงานผลตรวจสอบจาก สตง.

• การติดตามการดำเนินการตามการแจ้งให้ดำเนินการของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ปี ๒๕๕๘
• การติดตามการดำเนินการตามการแจ้งให้ดำเนินการของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ปี ๒๕๕๙ (อยู่ในชั้นความลับ)
• การติดตามการดำเนินการตามการแจ้งให้ดำเนินการของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ปี ๒๕๖๐  (อยู่ในชั้นความลับ)

รายงานผลตรวจสอบจาก ป.ป.ช.

 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๑ 
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑-มีนาคม ๒๕๖๒) รอบ ๖ เดือน