♦ เกี่ยวกับเทศบาลนครปากเกร็ด / การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด

 

ปี 2560 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่านรายละเอียด) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (อ่านรายละเอียด) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (อ่านรายละเอียด) 

ปี 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (อ่านรายละเอียด)
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (อ่านรายละเอียด)
 

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปี

 

ปี 2559 
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 (อ่านรายละเอียด) 

ปี 2560 
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 (อ่านรายละเอียด) 

 

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รายไตรมาส

 

ปี 2556
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2556 รายไตรมาสที่ 1-2 (ระหว่างเดือนตุลาคม2555 - มีนาคม 2556) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2556 รายไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 - มิถุนายน 2556) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2556 รายไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) (อ่านรายละเอียด)

ปี 2557
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2557 รายไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2557 รายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2557 รายไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2557 รายไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) (อ่านรายละเอียด)

ปี 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2558 รายไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2558 รายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2558 รายไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2558) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2558 รายไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) (อ่านรายละเอียด)

ปี 2559
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2559 รายไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2559 รายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2559 รายไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2559 รายไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) (อ่านรายละเอียด)

ปี 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2560 รายไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2560 รายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2560 รายไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2560 รายไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) (อ่านรายละเอียด)

ปี 2561 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2561 รายไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560) (อ่านรายละเอียด) 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2561 รายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) (อ่านรายละเอียด) 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2561 รายไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561) (อ่านรายละเอียด) 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2561 รายไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) (อ่านรายละเอียด)

ปี 2562 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2562 รายไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561) (อ่านรายละเอียด) 
ายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2562 รายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) (อ่านรายละเอียด) 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2562 รายไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562) (อ่านรายละเอียด)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2562 รายไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)(อ่านรายละเอียด)

รายงานการติดตามประเมินผล
ประกาศ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
การจัดบริการสาธารณะตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ