เกี่ยวกับเทศบาล / โครงสร้างสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

 

โครงสร้างสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

 

 
Card image cap

ประธานสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

 

นายนิพนธ์ หวังพราย

 

 

 
Card image cap

รองประธานสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

นายสุนิพนธ์ ฉุยกลิ่น

Card image cap

เลขานุการสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

นายนราชัย ยิ่งเจริญ

 

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปากเกร็ด/บางตลาด หมู่ 6 และ 7Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปากเกร็ด/บางตลาด หมู่ 6 และ 7

 

นายสิทธิชัย ศิริธนาภิวัฒน์

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปากเกร็ด/บางตลาด หมู่ 6 และ 7

 

นางอัชราลักษณ์ ศรีวิชัย

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปากเกร็ด/บางตลาด หมู่ 6 และ 7

 

นายบำรุง เตมียะชาติCard image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปากเกร็ด/บางตลาด หมู่ 6 และ 7

 

นายปิยะมิตร มณีจักร์

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปากเกร็ด/บางตลาด หมู่ 6 และ 7

 

นายโสภณ เสริฐสอน

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปากเกร็ด/บางตลาด หมู่ 6 และ 7

 

นายวิฑูรย์ สังข์ทองสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บางตลาด (ยกเว้นหมู่ 6,7,8)Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บางตลาด (ยกเว้นหมู่ 6,7,8)

 

นายนิพนธ์ หวังพราย

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บางตลาด (ยกเว้นหมู่ 6,7,8)

 

นายพิพัฒน์ วรวรรณปรีชา 

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บางตลาด (ยกเว้นหมู่ 6,7,8)

 

นายเริงเกียรติ ศักดิ์ณรงค์เดช 

 

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บางตลาด (ยกเว้นหมู่ 6,7,8)

 

นายสมหวัง ลามอ

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บางตลาด (ยกเว้นหมู่ 6,7,8)

 

นายยุทธนา จิตรบรรเทา

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บางตลาด (ยกเว้นหมู่ 6,7,8)

 

นายนราชัย ยิ่งเจริญสมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 บ้านใหม่/คลองเกลือ/บางตลาด หมู่ 8/บางพูด (เมืองทองธานี)Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 บ้านใหม่/คลองเกลือ/บางตลาด หมู่ 8/บางพูด (เมืองทองธานี)

 

นายประยูร ฟักสังข์

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 บ้านใหม่/คลองเกลือ/บางตลาด หมู่ 8/บางพูด (เมืองทองธานี)

 

นายสมชาย บรรดาศักดิ์

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 บ้านใหม่/คลองเกลือ/บางตลาด หมู่ 8/บางพูด (เมืองทองธานี)

 

นายสมพร เพริดพริ้งCard image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 บ้านใหม่/คลองเกลือ/บางตลาด หมู่ 8/บางพูด (เมืองทองธานี)

 

นายสมชาย โพธิ์เจริญ

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 บ้านใหม่/คลองเกลือ/บางตลาด หมู่ 8/บางพูด (เมืองทองธานี)

 

นายเอกพล จิวระ

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 บ้านใหม่/คลองเกลือ/บางตลาด หมู่ 8/บางพูด (เมืองทองธานี)

 

นายบุญเลิศ สินลอยสมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 บางพูด (ยกเว้นเมืองทองธานี)Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 บางพูด (ยกเว้นเมืองทองธานี)

 

นายสุนิพนธ์ ฉุยกลิ่น

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 บางพูด (ยกเว้นเมืองทองธานี)

 

นายมานพ เปิดชั้น

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 บางพูด (ยกเว้นเมืองทองธานี)

 

นายเบิ้ม จันทร์ฉายCard image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 บางพูด (ยกเว้นเมืองทองธานี)

 

นายเชิด คลังศรี

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 บางพูด (ยกเว้นเมืองทองธานี)

 

นายจรินทร์ นาคน้อย

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 บางพูด (ยกเว้นเมืองทองธานี)

 

นายอดิศักดิ์ ทิพวรรณ

ค้นหาข้อมูล🔎