สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลนครปากเกร็ด

 

1.ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลนครปากเกร็ด ตั้งอยู่ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางห่างจากจังหวัดนนทบุรี ประมาณ 10 กิโลเมตร ทำเลที่ตั้งเป็นปริมณฑลติดกับกรุงเทพมหานคร

2.อาณาเขต
 
อาณาเขตติดต่อ :
ทิศเหนือ ติดต่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ทิศใต้ ติดต่อ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ เขตดอนเมืองและเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก ติดต่อ แม่น้ำเจ้าพระยา (ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปาเกร็ด)

3. พื้นที่
เทศบาลนครปากเกร็ดมีพื้นที่ปกครอง 36.04 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้น 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน

4.ทะเบียนราษฏร
4.1 ข้อมูลบ้านและครัวเรือนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
จากข้อมูลด้านทะเบียนราษฏรของเทศบาลนครปากเกร็ดซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ปกครอง 5 ตำบล โดยมีจำนวนหมู่บ้านตามเขตปกครองรวม 34 หมู่บ้าน มีจำนวนบ้านรวม 126,905 หลัง และจำนวนครัวเรือนรวม 62,543 ครัวเรือน โดยแสดงรายละเอียดจำแนกตามตำบลไว้ ดังนี้

ตารางที่ 1 ตารางแสดงจำนวนหมู่บ้าน จำนวนบ้าน และจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

ตำบล จำนวนหมู่บ้าน จำนวนบ้าน จำนวนครัวเรือน
ตำบลปากเกร็ด 5 20,934 11,393
ตำบลบางพูด 9 44,116 22,012
ตำบลบ้านใหม่ 6 30,523 11,888
ตำบลบางตลาด 10 22,951 13,619
ตำบลคลองเกลือ 4 8,381 3,631
รวม 34 126,905 62,543

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

4.2 ข้อมูลจำนวนประชากร
ปัจจุบันในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดมีประชากรตามข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฏรเทศบาลนครปากเกร็ดจำนวนทั้งสิ้น 188,949 คน แยกเป็น เพศชาย จำนวน 88,017 คน เพศหญิง จำนวน 100,932 คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่เท่ากับ 5,242 คนต่อตารางกิโลเมตร

ตารางที่ 2 ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดจำแนกตามเพศ

ตำบล ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
ตำบลปากเกร็ด 17,453 20,337 37,790
ตำบลบางพูด 28,851 34,395 63,246
ตำบลบ้านใหม่ 14,879 16,966 31,845
ตำบลบางตลาด 22,892 24,941 47,833
ตำบลคลองเกลือ 4,180 5,174 9,354
รวม 88,255 101,813 190,068

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ตารางที่ 3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ย้อนหลัง 4 ปี

ตำบล ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ตำบลปากเกร็ด 36,989 37,295 37,718 37,790
ตำบลบางพูด 61,794 62,477 63,031 63,246
ตำบลบ้านใหม่ 28,055 29,316 30,978 31,845
ตำบลบางตลาด 47,404 47,177 48,035 47,833
ตำบลคลองเกลือ 8,681 8,852 9,187 9,353
รวม 182,923 185,117 188,949 190,068

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ของแต่ละปี

จากข้อมูลในตารางที่ 3 แสดงให้เห็นจำนวนประชากรในช่วงระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นจำนวน 7,145 คน ทั้งนี้ ยังไม่รวมกลุ่มประชากรแฝงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยไม่ปรากฏข้อมูลในระบบทะเบียนราษฏร ซึ่งมีจำนวนมากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลในส่วนนี้

ตารางที่ 4 ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดแยกตามกลุ่มอายุ ย้อนหลัง 4 ปี

ตำบล อายุ 1-6 ปี (ก่อน-ปฐมวัย) อายุ 7-17 ปี (ประถม-มัธยม) อายุ 18-59 ปี (ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) อายุ 60 ขึ้นไป
    2557       2558       2559       2560       2557       2558       2559   2560     2557       2558       2559   2560     2557       2558       2559   2560
ตำบลปากเกร็ด 2,518 2,512 2,808 2,636 7,676 7,665 7,496 5,964 21,606 21,607 21,446 23,253 5,189 5,511 5,968 5,922
ตำบลบางพูด 4,206 4,120 4,636 4,506 9,302 9,028 8,148 8,767 40,880 41,637 41,298 41,124 7,406 7,692 8,949 8,965
ตำบลบ้านใหม่ 1,842 1,865 2,278 2,275 4,408 4,400 4,147 4,541 18,415 19,340 20,438 20,656 3,390 3,711 4,115 4,164
ตำบลบางตลาด 2,850 2,776 3,228 3,105 8,412 8,155 7,089 7,820 28,697 28,348 29,057 28,553 7,445 7,898 8,661 8,557
ตำบลคลองเกลือ 333 358 415 446 1,096 1,042 933 1,007 5,564 5,680 5,883 5,934 1,688 1,772 1,956 1,917
รวม 11,749 11,631 13,365 12,968 30,894 30,290 27,813 28,099 115,162 116,612 118,122 119,520 25,118 26,584 26,421 29,525

 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ของแต่ละปี

5.ลักษณะภูมิประเทศ

ด้วยพื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นที่ราบลุ่มสามเหลี่ยมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียกว่าที่ราบกรุงเทพ การตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เนื่องจากพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษตรกรรม จึงได้มีการขุดคูคลองเพื่อส่งน้ำเข้าพื้นที่สวนไร่นา ด้วยสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน กลายเป็นพื้นที่รองรับการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัย หน่วยงานราชการ แหล่งธุรกิจ เขตอุตสาหกรรม ศาสนสถาน และโรงเรียน จนกลายเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่นแล้ว คูคลองแหล่งน้ำธรรมชาติ เดิมเป็นพื้นที่ในการส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่สวนไร่นา แต่ปัจจุบันกลายเป็นที่รองรับการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา จากการสำรวจข้อมูลจากสำนักงานที่ดิน อำเภอปากเกร็ด พบว่าพื้นที่ในเขตเทศบาลปากเกร็ด มีคูคลองแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ดังนี้

ตารางที่ 5 ตารางแสดงรายชื่อคู คลอง ลำกระโดง และลำรางสาธารณประโยชน์ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

คลองสาธารณะ ลำรางสาธารณะ ลำกระโดงสาธารณะ คูน้ำสาธารณะ
1. คลองบางตลาด 1. ลำรางตาบุญ 1. ลำกระโดงสาธารณะ 1. คูวัดหงษ์ทอง
2. คลองทองหลาง 2. ลำรางยายพ่วง    
3. คลองบางพัง 3. ลำรางมติชน    
4. คลองบางพัง 4. ลำรางบ้านช่อง    
5. คลองส้ม 5. ลำรางแวะ    
6. คลองวัดช่องลม 6. ลำรางดงตาล    
7. คลองบ้านเก่า 7. ลำรางหัวสิงห์    
8. คลองบ้านใหม่ 8. ลำรางหนองใหญ่    
9. คลองส่วย 9. ลำรางขี้เหล็ก    
10. คลองอ้อมเกาะ 10. ลำรางควาย    
11. คลองโพธิ์ 11. ลำรางเต่าดำ    
12. คลองตาล 12. ลำรางหนองตาเกิ้น    
13. คลองสามง่าม      
14. คลองเกลือ      
15. คลองตรง      
16. คลองนา      
17. คลองวัดกลางเกร็ด      
       

ที่มา : เทศบาลนครปากเกร็ด 2559