บริการประชาชน / การแจ้งเหตุสุนัขจรจัด

การแจ้งเหตุสุนัขจรจัด

รับแจ้ง

พบสุนัขจรจัดที่อาจก่อให้เกิดอันตราย สามารถยื่นคำร้องเพื่อจับสุนัขจรจัด โดยระบุสถานที่และรายละเอียดให้ชัดเจน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.0 2159 8395 

ค้นหาข้อมูล?