«« บริการประชาชน / การให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

การให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

(กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน)

(คู่มือการติดต่องานและเอกสารที่ต้องใช้)

(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน)


กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด) 

ให้บริการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร แจ้งเกิด แจ้งตาย และแจ้งย้ายที่อยู่ โดยเปิดให้บริการดังนี้
1. วันจันทร์-วันศุกร์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. (เปิดให้บริการช่วงพักเที่ยง)
2. วันเสาร์ เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น. (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง) โดยสามารถให้บริการประชาชนได้ประมาณ 80 ราย/วัน (การให้บริการแต่ละกรณี ใช้เวลาไม่เท่ากัน จึงอาจรับจำนวนประชาชนที่มาขอรับบริการมากน้อยไม่เท่ากันในแต่ละวัน) (*อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากท่านต้องการติดต่อในวันเสาร์ กรุณาโทรสอบถามก่อน 0 2960 9704 - 14 ต่อ 114)
3. วันอาทิตย์ รับเฉพาะกรณีรับแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น. (หยุดพักเที่ยง 1 ชั่วโมง)
4. วันหยุดราชการต่อเนื่องและวันหยุดนักขัตฤกษ์ งดให้บริการ ยกเว้นการรับแจ้งการตาย
สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2960 9704 -14 ต่อ 115,117,119,123


สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์การค้าคอสโม บาซาร์ เมืองทองธานี ชั้น 3

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 18.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) (หยุดพักช่วงเวลา 14.00 น. - 15.00 น.)
1. แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่
2. คัด หรือคัดและรับรองสำเนารายการเอกสารทางทะเบียนราษฎร
3. แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
4. ทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสัญชาติไทยทุกกรณี
5. ทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยทุกกรณี
สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2194 4713


สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (หยุดพักช่วงเวลา 12.00 น. - 13.00 น.)
1. แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่
2. คัด หรือคัดและรับรองสำเนารายการเอกสารทางทะเบียนราษฎร
3. แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
4. ทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสัญชาติไทยทุกกรณี
5. ทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยทุกกรณี
สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2156 7539


รถทะเบียนเคลื่อนที่ (*หยุดให้บริการชั่วคราว*)

เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
1. แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่
2. คัด หรือรับรองสำเนารายการเอกสารทางทะเบียนราษฎร
3. แก้ไขรายการต่างๆ ในทะเบียนบ้าน
4. คัดทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิมที่ชำรุดหรือสูญหาย


หนังสือราชการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน

การจัดทำบัตรประจำตัวผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (10/03/2560)
• การกำหนดเลขประจำบ้านและจัดทำทะเบียนบ้าน (9/03/2560) 
• การจัดทำบัตรประจำตัวสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (20/12/2560)
โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2562 (15/03/2562)
• การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เเละเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมคิคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ (25/11/2563)
• ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ (26/01/2564)
• ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองออกความตามในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) (18/08/2564)  NEW!!!!

ค้นหาข้อมูล🔎