«« บริการประชาชน / การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

 

การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

 

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด) 

ให้บริการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร แจ้งเกิด แจ้งตาย และแจ้งย้ายที่อยู่ โดยเปิดให้บริการดังนี้
1. วันจันทร์-วันศุกร์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.
2. วันเสาร์ เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น. (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง) โดยสามารถให้บริการประชาชนได้ประมาณ 80 ราย/วัน (การให้บริการแต่ละกรณี ใช้เวลาไม่เท่ากัน จึงอาจรับจำนวนประชาชนที่มาขอรับบริการมากน้อยไม่เท่ากันในแต่ละวัน)
3. วันอาทิตย์ รับเฉพาะกรณีรับแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 16.00 น. (หยุดพักเที่ยง 1 ชั่วโมง)
4. วันหยุดราชการต่อเนื่องและวันหยุดนักขัตฤกษ์ งดให้บริการ ยกเว้นการรับแจ้งการตาย
สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2960 9704-14 ต่อ 115,117,119,123

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์การค้าคอสโม บาซาร์ เมืองทอง ชั้น ๓

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 น. - 18.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
1. ทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสัญชาติไทยทุกกรณี
2. แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่
3. คัด หรือรับรองสำเนารายการเอกสารทางทะเบียนราษฎร
4. ทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยทุกกรณี
สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2194 4713

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (วันจันทร์-วันศุกร์)
1. แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่
2. คัด หรือคัดและรับรองสำเนารายการเอกสารทางทะเบียนราษฎร
3. แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
4. ทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสัญชาติไทยทุกกรณี
5. ทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยทุกกรณี
สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2156 7539

รถทะเบียนเคลื่อนที่ (*หยุดให้บริการชั่วคราว*)

เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
1. แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่
2. คัด หรือรับรองสำเนารายการเอกสารทางทะเบียนราษฎร
3. แก้ไขรายการต่างๆ ในทะเบียนบ้าน
4. คัดทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิมที่ชำรุดหรือสูญหาย

(คู่มือการติดต่องานและเอกสารที่ต้องใช้)

หนังสือราชการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน


การจัดทำบัตรประจำตัวผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (10/03/2560)
• การกำหนดเลขประจำบ้านและจัดทำทะเบียนบ้าน (9/03/2560) 
• การจัดทำบัตรประจำตัวสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (20/12/2560)
โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2562 (15/03/2562)

ค้นหาข้อมูลในเว็บ