«« ชุมชนสังคมสงเคราะห์ / การจัดตั้งและเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน

 

การจัดตั้งและเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน

 

การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดและการรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการชุมชน


• การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ปี ๒๕๕๓
• แผนที่ตั้งชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด
• การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการชุมชน
• ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ดว่าด้วยการดำเนินงานชุมชน พ.ศ. 2549
• ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยการดำเนินงานชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
• การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ปี ๒๕๕๘ (65 ชุมชน)
• การแต่งตั้งประธานกรรมการชุมชน ๒๕๖๓
รายชื่อและสถานที่ติดต่อประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด Update ล่าสุด !!

ค้นหาข้อมูล🔎