ค้นหาข้อมูล🔎

«« หน่วยงานของเทศบาล / กองสวัสดิการสังคม

 

กองสวัสดิการสังคม

ภารกิจ ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน จัดการประชุมระหว่างผู้บริหารกับคณะกรรมการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนา จัดหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพทั้งระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ

 

ค้นหาข้อมูล🔎