«« หน่วยงานของเทศบาล / กองทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
 
ภารกิจ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนมีภารกิจในการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในด้านเอกสารที่เกี่ยวกับ การแจ้งเกิด แจ้งการตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายออก การแจ้งย้ายเข้า รวมถึง การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง หรือการแจ้งขอเลขที่บ้าน การแจ้งการรื้อถอน การทำบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน การทำบัตรประชาชนในกรณีบัตรเดิมหมดอายุ การทำบัตรประชาชนในกรณีบัตรเดิมหาย หรือบัตรถูกทำลาย